MU LabPass Committee 2558

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 457/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะทางชุดต่างๆ มีคณะกรรมการชุดต่างๆดังนี้ คณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Executive Committee for Safety, Occupational health and Environment) คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

Read more

การประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินสมรรถนะ

ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ภาควิชาชีววิทยา ร่วมชี้แจงหลักการและเหตุผลของการประเมินสมรรถนะมหาวิทยาลัยมหิดล (competency) แก่บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาชีววิทยา เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 0900-1000 ณ ห้อง N416 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

Read more