One in a Hundred 2019

ภาควิชาชีววิทยาร่วมจัดนิทรรศการ “One in a Hundred Science Fair” ในงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพ งาน 100 Years of

Read more

การนำเสนอ Senior Project 2562

ภาควิชาชีววิทยาจัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาได้มีโอกาสนำเสนอผลการศึกษาวิจัยจากวิชา วทชว 484 Senior Project ต่ออาจารย์และเพื่อน ๆ ในบรรยากาศวิชาการที่เป็นกันเอง ระหว่างวันพฤหัสที่ 25 และวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นักศึกษามีเวลาในการนำเสนอผลงานของตนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ เป็นเวลา 15 นาที และมีเวลาให้ซักถามคำถามจากอาจารย์และเพื่อน

Read more

ปัจฉิมนิเทศ 2562

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13:00-16:30 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียน 13:15 ประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”

Read more

แนะนำภาควิชาชีววิทยา

การชี้แจงสาขาเอก ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้อง ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่สูงขึ้นในภาควิชาที่สนใจ 0730 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมกันที่หน้าตึก SC3 0800 ออกเดินทางจากม.มหิดล ศาลายา

Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ประจำปี 2561 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมบัติ สิงหาแก้ว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ปี 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

หัวข้องานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานวันชี้แจงหัวข้องานวิจัยระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:30 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข เพื่อให้นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เลือกทำวิจัยที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดได้ และสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก

Read more

สอบปฏิบัติการชีววิทยา เทอม 2 ปีกศ.2561

ภาควิชาชีววิทยาจัดสอบปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชา SCBI 104 Biology Laboratory 2 ขึ้น ในรูปแบบแล็บกริ๊ง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ถูกนำมาตั้งเป็นคำถาม ซ้าย คือพยาธิไส้เดือน ขวา คือไส้เดือนดิน

Read more