Latest News

Graduate Students Seminar in Biology

วิชาสัมมนาชีววิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (SCBI603/SCBI604/SCBI631/SCBI632/SCBI633/SCBI634 Seminars) Academic Year 2016-2017 Semester 2 Semester 1 Academic Year 2015 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาระดับปริญญาเอก...

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ปีการศึกษา 2560

กำหนดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 – 30...

การจัดการกระทิง

การพัฒนาข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการกระทิง เขาแผงม้า (Participatory Information Development for Gaur Management in Khao Phaeng Ma) โดย สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, นพดล ประยงค์, และณัฐนรี ปิติมล...

ชี้แจงโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

หลักสูตรปริญญาตรี ชีววิทยา จะจัดกิจกรรมชี้แจงโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นเพื่อใช้เป็นหัวข้อวิจัยสำหรับรายวิชา SCBI 483 และ SCBI 484 Senior Project in Biology I & II ในวันพุธที่ 22...

การประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2560

เอกสารวาระการประชุม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปี 2560 ลำดับ รายการ วัน/เวลา, ครั้งที่ เอกสาร 1 เอกสารประจำเดือนมกราคม วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ครั้งที่ 1/2560...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และสาธิตการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Carl Zeiss’s Lightsheet Z.1: Fast, Gentle Multiview Imaging of Large Fluorescence Specimens

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทรัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด และบริษัท Carl Zeiss Thailand จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ และสาธิตการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรื่อง… Carl Zeiss’s Lightsheet Z.1:...

SCBI 123 Process of Life

ตารางสอนวิชา  SCBI 123 ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม : PY/DT/VS (293  คน) วันอังคารเวลา  09.30-10.20  น. (L2-202) และวันพุธเวลา 10.30-12.20  น. (L1-102) ลำดับ หัวข้อ เอกสารประกอบการสอน...