งานวิจัยนานาชาติผลงานวิชาการสัมมนา

งานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

The 12th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand
6-8 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

“Biodiversity for Wealth and Sustainability”

Website : https://www.tst2024.com/

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61553356347844

Email : tst2024.musc@gmail.com

Tel: 02 201 5250