เปิดตัวหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์”

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์”อย่างเป็นทางการในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ เวทีเอเทรียมฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 1400-1500 ตามด้วยงานแจกลายเซ็นแก่ผู้สนใจที่บูธของสำนักพิมพ์สารคดี B12 อ.ณัฐพล หนึ่งในทีมผู้แปล ไปร่วมแจกลายเซ็นกับหัวหน้าทีม ดร.นำชัย

Read more

ไบโอดีเซลจากสาหร่าย

รายการพิเศษฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนที่ 12 ไบโอดีเซลจากสาหร่าย บุคลากรภาควิชาชีววิทยาในวีดิโอ รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง (ดำเนินรายการ) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Biofuel from Algae

Read more

การศึกษาไซโคลซิส (cyclosis) ในภาวะไร้น้ำหนัก

ทีมผู้วิจัย นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร นายสุทธิเกียรติ ช่างเรือนงาม นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธ์ นายธนทรัพย์ ก้อนมณี (*นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง 4เด็กไทยวิจัยพืชบนเที่ยวบินแบบไร้น้ำหนัก สัมภาษณ์เรื่อง Zero Gravity Flight

Read more

การใช้กล้องจุลทรรศน์

วีดิโอสื่อการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงโดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (เสียง) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง วีดิโอสอนการใช้กล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการชีววิทยา 1 วทชว 102

Read more

มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ

เสวนาพิเศษ “Science Cafe” เรื่อง “มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ” โดยมีอาจารย์ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาร่วมเสวนา วันที่จัดเสวนา: วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง K102 ผู้ร่วมเสวนา พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ รศ.ดร.เอกสิทธิ์

Read more

Science Guide

รายการ Science Guide: ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทาง NSTDA Channel Thailand ติดตามอาจารย์ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ พร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แทรกซึมอยู่ที่หนแห่งที่ไปในรายการ Science Guide ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง NSTDA Channel Thailand

Read more

การประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงานทางวิทยาศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาชีววิทยามีอาจารย์เป็นผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยได้แก่ อ.อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อ.ดร.เมธา มีแต้ม

Read more

Microsoft Office 365 เพื่อการศึกษา

บุคลากรภาควิชาชีววิทยาร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ ด้วย Microsoft Office 365 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้อง R203 ระหว่างเวลา 0830-1630 กำหนดการ พิธีเปิดโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากร คุณสุรพล ตันติยาพงศ์

Read more

Biology Research Day 2015

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ภาควิชาชีววิทยา ได้รู้จักอาจารย์และงานวิจัยที่ทำอยู่ในภาควิชาชีววิทยา ทำให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะฝึกงาน และเลือกทำงานวิจัย หรือ senior project ได้ต่อไปในชั้นปีที่สูงขึ้น วันที่และสถานที่จัดกิจกรรม: วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ห้อง N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินกิจกรรม: อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา

Read more