หลักสูตรพิสิฐวิธาน

B.Sc. in Biology (Distinction Programme)

ที่มาและความสำคัญ: หลักสูตรแบบพิสิฐวิธาน (Intranet)

กำหนดการ ปีการศึกษา 2565

 • ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงการพิสิฐวิธาน (Distinction Program) 2565
  • ใบสมัคร (ในประกาศ)
 • จำนวนรับ 15 คน
 • สมัคร 2 คน
 • ได้รับการคัดเลือก 2 คน
  • นายน่าน ไชยฤทธิ์ (6305027)
  • นายปฏิภาณ สิทธิสุรินทร์ (6305030)

กำหนดการ ปีการศึกษา 2564

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 9-16 ส.ค. 2564
  • ส่งใบสมัครทางอีเมล์ให้ประธานหลักสูตรฯ ชีววิทยา (nuttaphon.onp@mahidol.ac.th)
 • กรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาใบสมัคร 17-23 ส.ค. 2564
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 23 ส.ค. 2564
  • ประกาศผลทางเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา และ อีเมล์ของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการพิสิฐวิธาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ปีการศึกษา 2564 (ตามลำดับเลขประจำตัว)
   • 1. นายสุขเกษม เกียรติสุขเกษม เลขประจำตัว 6205068
   • 2. นางสาวณภัทร มั่นสุวรรณ เลขประจำตัว 6205098
   • 3. นายอนุวัฒน์ กิตติอายุวัฒน์ เลขประจำตัว 6205197
 • แจ้งผลการคัดเลือกไปยังงานการศึกษา ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือกเข้าโครงการพิสิฐวิธาน

 • เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา
 • มีระดับผลการเรียนสะสม 3.25 หรือสูงกว่า

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 • ใบสมัครเข้าโครงการพิสิฐวิธาน (MS Word)
 • ใบสมัครเข้าโครงการพิสิฐวิธาน (PDF)

สถิติจำนวนนักศึกษาในโครงการพิสิฐวิธาน

ภาควิชาชีววิทยา

กลุ่มนักศึกษา จำนวนที่เปิดรับ (GPX>3.25) จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
SCBI63 15 2 2
SCBI62 15 3 3
SCBI61 2
SCBI60 4
SCBI59 2
SCBI58 2
SCBI57 4
SCBI56 2
SCBI55 4
SCBI54 9
SCBI53 6

ภาพรวมคณะวิทยาศาสตร์

 • จำนวนนักศึกษาพิสิฐวิธาน ภาควิชาชีววิทยา ในปัจจุบัน
  • ชั้นปี 3 (รหัส 6305) จำนวน 2 คน
  • ชั้นปี 4 (รหัส 6205) จำนวน 3 คน

ที่มา: สถิติด้านทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Intranet)

รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตรแบบพิสิฐวิธาน ภาควิชาชีววิทยา

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
1. 6305027 นายน่าน ไชยฤทธิ์ อ.พหล อ.เทวัญ
2. 6305030 นายปฏิภาณ สิทธิสุรินทร์ อ.พหล อ.ปฐมพล
3. 6205068 นายสุขเกษม เกียรติสุขเกษม อ.ภรินดา
4. 6205098 นางสาวณภัทร มั่นสุวรรณ อ.ภรินดา
5. 6205197 นายอนุวัฒน์ กิตติอายุวัฒน์ อ.อินทนนท์
6. 6105014 นายพรเทพ ช่อกระทุ่ม อ.ธีราพร อ.ภัคพล
7. 6105212 นางสาวภัคจิรา รัตนบรรเทิง อ.ภัคพล อ.ภัคพล

ผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

ข้อมูลผลงานวิจัยที่นักศึกษาในโครงการพิสิฐวิธานได้เข้าไปมีส่วนร่วม และได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอในระดับนานาชาติ

 • Krajangdara, T., Fahmi, Ebert, D. A., Chaorattana (พิสิฐวิธาน), C., & Khudamrongsawat, J. (2021). Morphological and Genetic Evidence Confirmed Three New Records of Ghost Shark Species (Chimaeriformes) From the Andaman Sea of Thailand. Tropical Natural History, 21(2), 218-233.

ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

ข้อมูลนักศึกษาโครงการพิสิฐวิธานได้รับทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

 • ปีการศึกษา 2564-2565 นายสุขเกษม เกียรติสุขเกษม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 • การจัดการหลักสูตรพิสิฐวิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Intranet)
 • การจัดการหลักสูตรแบบก้าวหน้าและพิสิฐวิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Intranet)
 • ข้อมูลโครงการหลักสูตรแบบพิสิฐวิธานของคณะวิทยาศาสตร์ (Intranet)
 • เงินสนับสนุนและการไปทำวิจัยต่างประเทศของพิสิฐวิธาน (Intranet)