หลักสูตรพิสิฐวิธาน

B.Sc. in Biology (Distinction Programme)

ที่มาและความสำคัญ: หลักสูตรแบบพิสิฐวิธาน (Intranet)

กำหนดการ ปีการศึกษา 2564

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 9-16 ส.ค. 2564
  • ส่งใบสมัครทางอีเมล์ให้ประธานหลักสูตรฯ ชีววิทยา (nuttaphon.onp@mahidol.ac.th)
 • กรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาใบสมัคร 17-23 ส.ค. 2564
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 23 ส.ค. 2564
  • ประกาศผลทางเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา และ อีเมล์ของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการพิสิฐวิธาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ปีการศึกษา 2564 (ตามลำดับเลขประจำตัว)
   • 1. นายสุขเกษม เกียรติสุขเกษม เลขประจำตัว 6205068
   • 2. นางสาวณภัทร มั่นสุวรรณ เลขประจำตัว 6205098
   • 3. นายอนุวัฒน์ กิตติอายุวัฒน์ เลขประจำตัว 6205197
 • แจ้งผลการคัดเลือกไปยังงานการศึกษา ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือกเข้าโครงการพิสิฐวิธาน

 • เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา
 • มีระดับผลการเรียนสะสม 3.25 หรือสูงกว่า

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 • ใบสมัครเข้าโครงการพิสิฐวิธาน (MS Word)
 • ใบสมัครเข้าโครงการพิสิฐวิธาน (PDF)

สถิติจำนวนนักศึกษาในโครงการพิสิฐวิธาน

ภาควิชาชีววิทยา

กลุ่มนักศึกษา จำนวนที่เปิดรับ (GPX>3.25) จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
SCBI62 15 3 3
SCBI61 2
SCBI60 4
SCBI59 2
SCBI58 2
SCBI57 4
SCBI56 2
SCBI55 4
SCBI54 9
SCBI53 6

ภาพรวมคณะวิทยาศาสตร์

ที่มา: สถิติด้านทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Intranet)

รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตรแบบพิสิฐวิธาน ภาควิชาชีววิทยา

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
1. 6205068 นายสุขเกษม เกียรติสุขเกษม อ.ภรินดา
2. 6205098 นางสาวณภัทร มั่นสุวรรณ อ.ภรินดา
3. 6205197 นายอนุวัฒน์ กิตติอายุวัฒน์ อ.อินทนนท์

ผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

ข้อมูลผลงานวิจัยที่นักศึกษาในโครงการพิสิฐวิธานได้เข้าไปมีส่วนร่วม และได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอในระดับนานาชาติ

 • Krajangdara, T., Fahmi, Ebert, D. A., Chaorattana (พิสิฐวิธาน), C., & Khudamrongsawat, J. (2021). Morphological and Genetic Evidence Confirmed Three New Records of Ghost Shark Species (Chimaeriformes) From the Andaman Sea of Thailand. Tropical Natural History, 21(2), 218-233.

ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

ข้อมูลนักศึกษาโครงการพิสิฐวิธานได้รับทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

 • …coming soon

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 • การจัดการหลักสูตรพิสิฐวิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Intranet)
 • การจัดการหลักสูตรแบบก้าวหน้าและพิสิฐวิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Intranet)
 • ข้อมูลโครงการหลักสูตรแบบพิสิฐวิธานของคณะวิทยาศาสตร์ (Intranet)
 • เงินสนับสนุนและการไปทำวิจัยต่างประเทศของพิสิฐวิธาน (Intranet)