Heads of Department

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีพ.ศ. 2565-ปัจจุบัน
Lecturer Dr.Rapee Boonplueang

รักษาการแทน หัวหน้าภาค อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง

Assistant Professor Dr. Chalita Kongrit

รักษาการแทน รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลิตา คงฤทธิ์

ปี พ.ศ. 2565 – 2566

 • หัวหน้าภาค อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
 • รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. ชลิตา คงฤทธิ์

ปี พ.ศ. 2563 – 2565

 • หัวหน้าภาค อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
 • รองหัวหน้าภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล

ปี พ.ศ. 2559 – 2562

 • หัวหน้าภาค อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
 • รองหัวหน้าภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ

ปี พ.ศ. 2555 – 2558

 • หัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
 • รองหัวหน้าภาค อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา

ปี พ.ศ. 2551 – 2554

 • หัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
 • รองหัวหน้าภาค รองศาตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์

ปี พ.ศ. 2547 – 2550

 • หัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ดำรงผล
 • รองหัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์

ปี พ.ศ. 2543 – 2546

 • หัวหน้าภาค ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู
 • รองหัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ดำรงผล

ปี พ.ศ. 2539 – 2542

 • หัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา แก้วแจ่ม
 • รองหัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว กุวังคะดิลก

ปี พ.ศ. 2535 – 2538

 • หัวหน้าภาค ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
 • รองหัวหน้าภาค ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู

ปี พ.ศ. 2518 – 2534

 • หัวหน้าภาค ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
 • รองหัวหน้าภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เลิศศิริ

ปี พ.ศ. 2512-2517

 • รักษาการหัวหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ ดร.กำแหง พลางกูร
 • หัวหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ ดร.จิต วรมนตรี (หัวหน้าภาควิชาท่านแรก)
 • รักษาการหัวหน้าภาควิชา Professor Sara E. Huggins (~2516-2518)

ที่มา

 • อาจารย์ในภาควิชา ทั้งที่เป็นหัวหน้าภาควิชาเอง ที่เป็นรองหัวหน้าภาควิชาเอง และที่อยู่ประจำภาควิชาในสมัยต่าง ๆ
 • บุคลากรสายสนับสนุน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 • หนังสือ 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์ 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์ และ 48 ปีคณะวิทยาศาสตร์