Heads of Department

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีพ.ศ. 2565-ปัจจุบัน
Lecturer Dr.Rapee Boonplueang

หัวหน้าภาค อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง

Assistant Professor Dr. Chalita Kongrit

รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลิตา คงฤทธิ์

ปี พ.ศ. 2563 – 2565

 • หัวหน้าภาค อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
 • รองหัวหน้าภาค ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล

ปี พ.ศ. 2559 – 2562

 • หัวหน้าภาค อาจารย์ศิรวิทย์ สิตปรีชา
 • รองหัวหน้าภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพีชา คุ้มเกตุ

ปี พ.ศ. 2555 – 2558

 • หัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ประหยัด โภคฐิติยุกต์
 • รองหัวหน้าภาค อาจารย์ศิรวิทย์ สิตปรีชา

ปี พ.ศ. 2551 – 2554

 • หัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ประหยัด โภคฐิติยุกต์
 • รองหัวหน้าภาครองศาตราจารย์เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์

ปี พ.ศ. 2547 – 2550

 • หัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ปราณีต ดำรงผล
 • รองหัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์

ปี พ.ศ. 2543 – 2546

 • หัวหน้าภาค ศาสตราจารย์มาลียา เครือตราชู
 • รองหัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์ปราณีต ดำรงผล

ปี พ.ศ. 2539 – 2542

 • หัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์รจนา แก้วแจ่ม
 • รองหัวหน้าภาค รองศาสตราจารย์เฉลียว กุวังคะดิลก

ปี พ.ศ. 2535 – 2538

 • หัวหน้าภาค ศาสตราจารย์สุชาติ อุปถัมภ์
 • รองหัวหน้าภาค ศาสตราจารย์มาลียา เครือตราชู

ปี พ.ศ. 2518 – 2534

 • หัวหน้าภาค ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ใบไม้
 • รองหัวหน้าภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี เลิศศิริ

ปี พ.ศ. 2512-2517

 • รักษาการหัวหน้าภาควิชา ศ.ดร.กำแหง พลางกูร
 • หัวหน้าภาควิชา ศ.ดร.จิต วรมนตรี (หัวหน้าภาควิชาท่านแรก)
 • รักษาการหัวหน้าภาควิชา Professor Sara E. Huggins (~2516-2518)

ที่มา

 • อาจารย์ในภาควิชา ทั้งที่เป็นหัวหน้าภาควิชาเอง ที่เป็นรองหัวหน้าภาควิชาเอง และที่อยู่ประจำภาควิชาในสมัยต่าง ๆ
 • บุคลากรสายสนับสนุน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 • หนังสือ 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์ 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์ และ 48 ปีคณะวิทยาศาสตร์