Heads of Department

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปีพ.ศ. 2567-ปัจจุบัน

                                                                                           หัวหน้าภาควิชา

Assistant Professor Dr. Siravit Sitprija

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา

                                                                                         

          รองหัวหน้าภาควิชา                                                                                รองหัวหน้าภาควิชา

Associate Professor Dr. Surang Chankhamhaengdecha                                     Lecturer Dr. Warut Siriwut

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา                                                         อาจารย์ ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ

 

ปี พ.ศ. 2565 – 2566

 • หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
 • รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. ชลิตา คงฤทธิ์

ปี พ.ศ. 2563 – 2564

 • หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
 • รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล

ปี พ.ศ. 2559 – 2562

 • หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
 • รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ

ปี พ.ศ. 2555 – 2558

 • หัวหน้าภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
 • รองหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา

ปี พ.ศ. 2551 – 2554

 • หัวหน้าภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
 • รองหัวหน้าภาควิชา รองศาตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์

ปี พ.ศ. 2547 – 2550

 • หัวหน้าภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ดำรงผล
 • รองหัวหน้าภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์

ปี พ.ศ. 2543 – 2546

 • หัวหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู
 • รองหัวหน้าภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ดำรงผล

ปี พ.ศ. 2539 – 2542

 • หัวหน้าภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา แก้วแจ่ม
 • รองหัวหน้าภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว กุวังคะดิลก

ปี พ.ศ. 2535 – 2538

 • หัวหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
 • รองหัวหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู

ปี พ.ศ. 2518 – 2534

 • หัวหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
 • รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เลิศศิริ

ปี พ.ศ. 2512-2517

 • รักษาการหัวหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ ดร.กำแหง พลางกูร
 • หัวหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ ดร.จิต วรมนตรี (หัวหน้าภาควิชาท่านแรก)
 • รักษาการหัวหน้าภาควิชา Professor Sara E. Huggins (~2516-2518)

ที่มา

 • อาจารย์ในภาควิชา ทั้งที่เป็นหัวหน้าภาควิชาเอง ที่เป็นรองหัวหน้าภาควิชาเอง และที่อยู่ประจำภาควิชาในสมัยต่าง ๆ
 • บุคลากรสายสนับสนุน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 • หนังสือ 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์ 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์ และ 48 ปีคณะวิทยาศาสตร์