งานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

The 12th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand 6-8 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท “Biodiversity for Wealth and

Read more

Bioaugmentation of activated sludge with the immobilized 2-mercaptobenzothiazole-degrading bacterial consortium for rubber industrial wastewater treatment

การเติมกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายสาร 2-mercaptobenzothiazole แบบยึดติดเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งของโรงงานยาง Effluent from the rubber industry contains 2-mercaptobenzothiazole (2-MBT) as the major persistent pollutant. To remove 2-MBT, this

Read more

Herpetological Collections in the Thailand Natural History Museum as a Valuable Resource for Conservation and Education

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Thailand Natural History Museum—THNHM) เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวอย่างของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงมายาวนาน โดยมีตัวอย่างของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำนวน 173 ชนิด และตัวอย่างของสัตว์เลื้อยคลาน 335 ชนิด  ตัวอย่างที่เก็บรักษามีค่าต่อการนำไปศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ ซึ่งความหลากหลายของสัตว์กลุ่มนี้สะท้อนภาพความหลากหลายที่พบในประเทศไทย หลายชนิดมีสถานะเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามบัญชี IUCN Red List และมีการคุ้มครองการค้าสัตว์ระหว่างประเทศ

Read more