Highlight Activities: ระเบียนรายชื่อหอยทากบกจากตอนใต้ของประเทศกัมพูชา

ระเบียนรายชื่อหอยทากบกจากตอนใต้ของประเทศกัมพูชา การศึกษานี้และบันทึกเกี่ยวกับหอยทากบกในกัมพูชายังมีในปริมาณน้อย ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาความหลากหลายของหอยทากบกจากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้จากพื้นที่เขาหินปูนทางตอนใต้ของกัมพูชา จากการศึกษาพบหอยทากบกทั้งสิ้น 36 ชนิด แบ่งเป็นหอยทากบกในกลุ่ม Neritimorpha จำนวน 2 ชนิด กลุ่ม Caenogastropoda จำนวน 6 ชนิด และ กลุ่ม Heterobranchia

Read more

Highlight Activities: ระเบียนรายชื่อหอยน้ำจืดจากทะเลสาบเขมรประเทศกัมพูชา

ระเบียนรายชื่อหอยน้ำจืดจากทะเลสาบเขมรประเทศกัมพูชา ทะเลสาบเขมร (หรือ โตนเลสาบ) ในประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญรองรับการประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอยน้ำจืดเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการทำประมง แต่อย่างไรก็ตามหอยน้ำจืดของลุ่มน้ำโตนเลสาบยังไม่ได้รับการสำรวจและจดบันทึกอย่างเป็นระบบ ในการศึกษาครั้งนี้ ทำการสำรวจหอยน้ำจืดในโตนเลสาบและแหล่งน้ำโดยรอบ พบหอยน้ำจืดทั้งหมด 31 ชนิด ประกอบไปด้วย หอยสองฝาจำนวน 15 ชนิด จาก 5 วงศ์ และ

Read more

Highlight Activities: ปลิงควายชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย

ปลิงควายชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย ปลิงควายในสกุล Hirudinaria เป็นปรสิตภายนอกดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ชนิดอื่น ในประเทศไทย Hirudinaria manillensis เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไป ปลิงชนิดนี้มีรายงานด้วยกันสองรูปแบบสัณฐาน คือรูปแบบสัณฐานท้องสีเขียวเข้มและรูปแบบสัณฐานท้องสีแดง จากการศึกษาสัณฐานวิทยาโดยละเอียดของอวัยวะสืบพันธุ์และหลักฐานทาง DNA พบว่า รูปแบบสัณฐานท้องสีเขียวมีเความแตกต่างจากปลิงควายชนิด Hirudinaria manillensis และเป็นชนิดใหม่ที่ไม่มีการรายงานมาก่อน จึงได้รับการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hirudinaria thailandica

Read more

Highlight Activities : กิ้งกือถ้ำชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย

กิ้งกือถ้ำชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย ระบบนิเวศเขาหินปูนที่มีความสลับซับซ้อนมีระบบนิเวศถ้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ แต่ยังได้รับการศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในถ้ำ การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาความหลากลายของกิ้งกือถ้ำ ซึ่งเป็นสัตว์ที่สำคัญทำหน้าที่ย่อยสลายซากต่าง ๆ ที่อยู่ในถ้ำ กิ้งกือกลุ่มนี้ได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับการอยู่ในถ้ำ ในประเทศไทยพบด้วยกัน 3 สกุล ได้แก่ Trachyjulus Glyphiulus และ Plusioglyphiulus จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างจากทั่วประเทศ พบว่ากิ้งกือถ้ำจากวัดถ้ำขรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

Highlight Activities : ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหอยทากหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ทั้งหมดหกสกุล โดยใช้การจัดจำแนกจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยใช้หลักฐานทาง DNA มาก่อน ในการศึกษานี้ใช้ตัวอย่างหอยทากจำนวน 89 ตัวอย่าง จากประเทศไทย มาเลเซียและลาว ซึ่งเป็นตัวแทนของหอย 36 ชนิดในหกสกุล ศึกษาโดยใช้ยีนดีเอ็นเอไมโตคอนเดรีย COI

Read more

62 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 62 ปีของคณะฯ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบุคลากรภาควิชาชีววิทยา ร่วมพิธีสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของภาควิชาฯ

Read more

การประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

ผู้แทนภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ที่จัดโดยงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่ออัพเดทเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้องดำเนินการหรือควรปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDG ของสหประชาชาติ รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้อง P114

Read more

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ภาควิชาชีววิทยา 2563

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ/อายุงานให้แก่บุคลากรของภาควิชา ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ระหว่างเวลา 11:00-14:30 ภาพโดย หน่วยศิลปกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

Workshop

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ” Exploring the microbiota related to lignocellulosic biomass degradation for industrial biotechnological application ”

Read more

พบหน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 — รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมบุคลากรหน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการสนับสนุนด้านบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน แก่อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ก่อนเริ่มการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในระหว่างเวลา 13:30 ถึง

Read more

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 9

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ค่าย Bio Blood “เลือดข้น คนไบโอ” วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม

Read more