พิธีมอบทุนการศึกษาและแสดงความยินดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงที่ดีแก่ภาควิชาชีววิทยา เนื่องในงานคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 57 ปี วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MUSC_57th_Years_2015

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ

 • ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษาภาควิชาชีววิทยา
 • ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ MU Brand Ambassador (H: Harmony)

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

 • นายเนรมิต สนธยานานนท์ บัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี 2557

 • นายวัชระ อาญหาญ นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ตีพิมพ์ในวารสาร Tick and Tick-borne Diseases ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรุณี อหันทริก

นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติระดับชาติหรือนานาชาติ

 • นางสาวณิชากร วรขจิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาการศึกษาและวิชาการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • นายเนรมิต สนธยานานนท์ บัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2558
 • นายณัฐพล น้อยรังสี บัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2558
 • นายวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จากการประชุม The International Ornithological Congress Southeast Asia 2015 และรางวัล Best Paper จาก MU Research Expo 20114
 • นายสัตวแพทย์สนธยา มานะวัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จากการประชุม The International Ornithological Congress Southeast Asia 2015
 • นายภัทรพล พรหมนันท์ นางสาวโสภณา จามรวรรณ และนายจิรวัฒน์สลุงอยู่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประเภททีม หัวข้อ Healthy Soils for a Healthy Life กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในปีดินสากล 2558
 • นายกัมปนาท สุรวัตร นายทรีทอน สุยะรา และนายสิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล Honorable Prize จากการโปสเตอร์การประชุมร่วม
 • นางสาวรัฐรัตน์ ปัญญาสุ และนางสาวนันทิชา อินทร์เรืองศรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และชมเชย (ตามลำดับ) จากการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ จากการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

สรุปอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาได้การเชิดชูเกียรติในงานวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ 57 ปี

 • ที่ปรึกษาภาควิชา 1 คน
 • อาจารย์ 2 คน
 • เจ้าหน้าที่ 0 คน
 • นักศึกษา 14 คน
  • นักศึกษาระดับปริญาตรี 11 คน
  • นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 3 คน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง