นักศึกษาปริญญาตรี (B.Sc. Students)

ภาควิชาชีววิทยาเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษาใหม่ ภาควิชาชีววิทยา (คน)  จำนวนนักศึกษาป.ตรี ชีววิทยา (รวมทุกชั้นปี)
2563 TBC
2562 52
2561 58
2560 47
2559 45
2558 41
2557 49
2556 41
2555 54

หมายเหตุ: (1) นักศึกษาใหม่ภาควิชาชีววิทยา หมายถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะมีรหัสนักศึกษาเป็นปีการศึกษานั้น ๆ ลบ 1 (2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาชีววิทยาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ในขณะอยู่ในชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์