ปริญญาตรี_ไทย (B.Sc. Students)

ภาควิชาชีววิทยาเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษาใหม่ ขั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา (คน)
2567 ?? คน (รหัส 66)
2566 50 คน (รหัส 65)
2565 64 คน (รหัส 64)
2564 39 (รหัส 63)
2563 36 (รหัส 62)
2562 52 (รหัส 61)
2561 58 (รหัส 60)
2560 47 (รหัส 59)
2559 45 (รหัส 58)
2558 41 (รหัส 57)
2557 49 (รหัส 56)
2556 41 (รหัส 55)
2555 54 (รหัส 54)

หมายเหตุ: (1) นักศึกษาใหม่ภาควิชาชีววิทยา หมายถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะมีรหัสนักศึกษาเป็นปีการศึกษานั้น ๆ ลบ 1 (2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาชีววิทยาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ในขณะอยู่ในชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 (เริ่ม 64) ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 +หรือมากกว่า รวมน.ศ.ป.ตรี
2567 รหัส 64 (64 คน)
2566 50 64 รหัส 63 (39+1 คน)
2565 16 64 39 รหัส 62 (36+6 คน) 161
2564 15 41 36 รหัส 61 (52 คน) 144
2563 0 36 52 รหัส 60 (58 คน) 146
2562 0 52 58 รหัส 59 (47 คน) 157
2561 0 58 47 รหัส 58 (44 คน) 149
2560 0 47 44 รหัส 57 (41 คน) 132

การคงอยู่/ลาออก/พ้นสภาพ

[เพิ่มตาราง…]

นักศึกษาทุนโครงการพิเศษภาควิชาชีววิทยา

ปีการศึกษา มีทุนการศึกษา (คน) พสวท. (คน) ศรีตรังทอง (คน) หมายเหตุ
2565
2564 (เฉพาะรหัส 64) 18 2 1 กยศ. 13 คน สมาคมฯ 1 JSTP 1
2563 25 13 12
2562 22
2561 20
2560 21
2559 24
2558 38 มีทุนเรียนดีฯ
2557 38 มีทุนเรียนดีฯ

จำนวนนักศึกษาพิสิฐวิธาน

รหัสนักศึกษา จำนวน (คน)
SCBI 6205xxx 3
SCBI 6105xxx 2

ทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ

การสำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา จบการศึกษา (4 ปี) จบการศึกษา (4+ ปี) เกียรตินิยม 1, 2, ปกติ หมายเหตุ
2565 (?? คน) อยู่ชั้นปีที่ 1
2564 (15 คน) อยู่ชั้นปีที่ 2 เริ่มรับตั้งแต่ปี 1 ครั้งแรก 2564
2563 (41 คน) อยู่ชั้นปีที่ 3
2562 (36 คน) อยู่ขั้นปีที่ 4
2561 (52 คน) 46 คน 6 คน จบปกศ. 2564
2560 (58 คน) 56 คน 7, 10, 37 คน จบปกศ. 2563
2559 (47 คน) 44 คน 1 คน 8, 14, 21 คน จบปกศ. 2562
2558 (45 คน) 44 คน 1 คน 8, 8, 26 คน จบปกศ. 2561
2557 (41 คน) 40 คน  6, 5, 25 คน จบปกศ. 2560
2556 (49 คน) 48 คน 1 คน 9, 7, 32 คน จบปกศ. 2559
2557 (41 คน) 40 คน 1 คน 9, 11, 20 คน จบปกศ. 2558

การมีงานทำหรือศึกษาต่อหลังสำเร็จ (จำนวนทั้งหมดในคอลัมน์ที่ 1; การมีงานทำเฉพาะผู้ตอบแบบสำรวจ)

รหัสนักศึกษา (ปี) มีงานทำ ศึกษาต่อ อาชีพอิสระ ยังไม่มีงานทำ หมายเหตุ
2565 (?? คน) อยู่ชั้นปีที่ 1
2564 (15 คน) อยู่ชั้นปีที่ 2
2563 (41 คน) อยู่ชั้นปีที่ 3
2562 (36 คน) อยู่ชั้นปีที่ 4
2561 (52 คน) รัฐ 1 เอกชน 2 7 6 จบปกศ. 2564
2560 (58 คน) รัฐ 1 เอกชน 2 17 1 14 จบปกศ. 2563
2559 (47 คน) 1 12 0 จบปกศ. 2562
2558 (45 คน) 5 จบปกศ. 2561
2557 (41 คน) 1 21 จบปกศ. 2560
2556 (49 คน) 6 27 1 จบปกศ. 2559
2555 (41 คน) 2 19 1 จบปกศ. 2558
2554 4 20 0 จบปกศ. 2557
2553 2 22 0 จบปกศ. 2556
2552 3 37 2 จบปกศ. 2555
2551 0 22 0 จบปกศ. 2554
2550 2 27 0 จบปกศ. 2553
2549 6 31 2 จบปกศ. 2552