นักศึกษาปริญญาตรี (B.Sc. Students)

ภาควิชาชีววิทยาเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล