ปริญญาตรี_ไทย (B.Sc. Students)

ภาควิชาชีววิทยาเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษาใหม่ ขั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา (คน) 
2564 41 (รหัส 63)
2563 36 (รหัส 62)
2562 52 (รหัส 61)
2561 58 (รหัส 60)
2560 47 (รหัส 59)
2559 45 (รหัส 58)
2558 41 (รหัส 57)
2557 49 (รหัส 56)
2556 41 (รหัส 55)
2555 54 (รหัส 54)

หมายเหตุ: (1) นักศึกษาใหม่ภาควิชาชีววิทยา หมายถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะมีรหัสนักศึกษาเป็นปีการศึกษานั้น ๆ ลบ 1 (2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาชีววิทยาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ในขณะอยู่ในชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 (เริ่ม 64) ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 หรือมากกว่า รวมน.ศ.ป.ตรี
2564 15 41 36 รหัส 61 (52 คน) 144
2563 0 36 52 รหัส 60 (58 คน) 146
2562 0 52 58 รหัส 59 (47 คน) 157
2561 0 58 47 รหัส 58 (44 คน) 149
2560 0 47 44 รหัส 57 (41 คน) 132

การคงอยู่/ลาออก/พ้นสภาพ

ปี ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4  เกิน 4 ปี ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4
2564 15 41 36 52 2 ลาออก 1
2563 ลาออก 2
2562 0
2561 ลาออก 2
2560 ลาออก 1

นักศึกษาทุนโครงการพิเศษภาควิชาชีววิทยา

ปีการศึกษา มีทุนการศึกษา (คน) พสวท. (คน) ศรีตรังทอง (คน) หมายเหตุ
2564
2563 25 13 12
2562 22
2561 20
2560 21
2559 24
2558 38 มีทุนเรียนดีฯ
2557 38 มีทุนเรียนดีฯ

จำนวนนักศึกษาพิสิฐวิธาน

ทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ

การสำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา จบการศึกษา (4 ปี) จบการศึกษา (4+ ปี) เกียรตินิยม 1, 2, ปกติ หมายเหตุ
2564 (15 คน) อยู่ชั้นปีที่ 1 เริ่มรับตั้งแต่ปี 1 ครั้งแรก 2564
2563 (41 คน) อยู่ชั้นปีที่ 2
2562 (36 คน) อยู่ขั้นปีที่ 3
2561 (52 คน) อยู่ชั้นปีที่ 4
2560 (58 คน) 56 คน 7, 10, 37 คน จบปกศ. 2563
2559 (47 คน) 44 คน 1 คน 8, 14, 21 คน จบปกศ. 2562
2558 (45 คน) 44 คน 1 คน 8, 8, 26 คน จบปกศ. 2561
2557 (41 คน) 40 คน  6, 5, 25 คน จบปกศ. 2560
2556 (49 คน) 48 คน 1 คน 9, 7, 32 คน จบปกศ. 2559
2557 (41 คน) 40 คน 1 คน 9, 11, 20 คน จบปกศ. 2558

การมีงานทำหรือศึกษาต่อหลังสำเร็จ (จำนวนทั้งหมดในคอลัมน์ที่ 1; การมีงานทำเฉพาะผู้ตอบแบบสำรวจ)

รหัสนักศึกษา (ปี) มีงานทำ ศึกษาต่อ อาชีพอิสระ ยังไม่มีงานทำ หมายเหตุ
2564 (15 คน) อยู่ชั้นปีที่ 1
2563 (41 คน) อยู่ชั้นปีที่ 2
2562 (36 คน) อยู่ชั้นปีที่ 3
2561 (52 คน) อยู่ชั้นปีที่ 4
2560 (58 คน) รัฐ 1 เอกชน 2 17 1 14 จบปกศ. 2563
2559 (47 คน) 1 12 0 จบปกศ. 2562
2558 (45 คน) 5 จบปกศ. 2561
2557 (41 คน) 1 21 จบปกศ. 2560
2556 (49 คน) 6 27 1 จบปกศ. 2559
2555 (41 คน) 2 19 1 จบปกศ. 2558
2554 4 20 0 จบปกศ. 2557
2553 2 22 0 จบปกศ. 2556
2552 3 37 2 จบปกศ. 2555
2551 0 22 0 จบปกศ. 2554
2550 2 27 0 จบปกศ. 2553
2549 6 31 2 จบปกศ. 2552

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รับตรงเข้าสาขาชีววิทยา, รับตรงเป็นปีแรก 2564)

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล สาขา (แรกเข้า) TCAS
1 6405001 น.ส. กรรชริการ์ คงสำราญ ชีววิทยา TCAS1
2 6405005 นาย กิตติวินท์ หาโกสุม ชีววิทยา TCAS1
3 6405008 นาย คณิตพงศ์ วิรัตน์กุล ชีววิทยา TCAS1
4 6405012 นาย เจตนิพัทธ์ ดีเป็นแก้ว ชีววิทยา TCAS1
5 6405024 นาย ณัฐภัทร กำหอม ชีววิทยา TCAS1
6 6405033 น.ส. นริสสรา จันทรสอน ชีววิทยา TCAS1
7 6405038 น.ส. ปพิชญา วราโภ ชีววิทยา TCAS1
8 6405072 นาย ศุภกิจ ทองปน ชีววิทยา TCAS1
9 6405164 นาย กอบพงษ์ อภิชนชิต ชีววิทยา TCAS3
10 6405187 น.ส. ฉัฐวีณ์ โพธิธรรมบูรณ์ ชีววิทยา TCAS3
11 6405202 น.ส. โชติกา สีลาวงษ์ ชีววิทยา TCAS3
12 6405249 นาย ธัชพล จิรัฐกุลธนา ชีววิทยา TCAS3
13 6405251 นาย ธีรภัทร์ วงษ์ทรัพย์ทวี ชีววิทยา TCAS3
14 6405294 น.ส. พิมพ์ดาว ธีระศิลป์ ชีววิทยา TCAS3
15 6405331 น.ส. วรรณพร คูแก้ว ชีววิทยา TCAS3

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตามรหัสนักศึกษา (เข้าภาควิชา/สาขาวิชาชีววิทยา)

นักศึกษารหัส 63

 1. น.ส.จุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ
 2. น.ส.ชนิกานต์ แสงอนุรักษ์
 3. นายฌาน ชาญด้วยวิทย์
 4. นายณัชชนน วสุสันตกุล
 5. น.ส.ธัญชนก ชนะชาญวงศ์
 6. นายธาดา หวังสง่า
 7. นายน่าน ไชยฤทธิ์
 8. นายปฏิภาณ สิทธิสุรินทร์
 9. น.ส.เปรมกมล อินหวัน
 10. น.ส.จิรวดี วงษ์เพ็ง
 11. น.ส.นววรรณ กลั่นเกิด
 12. น.ส.บุญธิดา นามเหลา
 13. นายพยุงทรัพย์ ประสาระเอ
 14. น.ส.ภัทริยา สุขสุวรรณ์
 15. นายชยากร สุภัททธรรม
 16. น.ส.สุนิษา แดงสุข
 17. น.ส.กิตติยา สุขสวัสดิ์
 18. น.ส.จิฮิโระ โยชิโนะ
 19. นายชญาวัตร จันทา
 20. น.ส.ญาณิศา ภู่ทิพย์
 21. นายณัทปยุต จุฑากิตติกูล
 22. นายธีรัตม์ เรืองกลัด
 23. น.ส.นภัสวรรณ กิติกุลชัยพัฒน์
 24. น.ส.นวพร ภูหงษ์
 25. น.ส.นิตย์รดี สีจง
 26. น.ส.นูรูลฮูดา มะดาวา
 27. นายปฤษฐญา โกะสูงเนิน
 28. นายปัณณวิชญ์ มีบุญ
 29. น.ส.เมขลา สุวรรณมณี
 30. น.ส.รัชดา ใจจง
 31. น.ส.ลัดดาวัลย์ วงศ์ดำรงไพร
 32. นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์
 33. นายศุภกร โชติวิริยะกุล
 34. นายสาฤทธิ์ สกุลวงษ์
 35. นายสุขิตกุล หาญสกุล
 36. น.ส.สุดารัตน์ ชาญน้ำ
 37. นายอนันตชัย ทองมะลิ
 38. น.ส. ฐิติยา สาระปัญญา
 39. นาย ณยศ ศรีวรัทธิษณุ
 40. นาย ตะวัน ถิ่นปกาสัย
 41. น.ส. ยุภาวดี เลาลี

นักศึกษารหัส 62

 1. นาย ณัฐนนท์ รอดสำอางค์
 2. นาย ณัฐพงศ์ จักรวัติ
 3. น.ส. พรรษชนม์ ไกรคุณ
 4. น.ส. ฟ้าใส แก้วพิกุล
 5. นาย ณัฐวัฒน์ ชัยยอง
 6. นาย จารุกิตติ์ ลีละศรชัย
 7. นาย วรัญญู พงษ์พานิช
 8. น.ส. สาธิดา ลิเอกวรรณเจริญ
 9. นาย สุขเกษม เกียรติสุขเกษม
 10. น.ส. กนกวรรณ ชนะประสพ
 11. นาย กวี สกุลอำไพ
 12. น.ส. ชัญญา ชวนชาติ
 13. น.ส. ณภัทร มั่นสุวรรณ
 14. น.ส. ณัฐธิดา ป้านทอง
 15. นาย ธนธร ชัยเดช
 16. น.ส. ธิดารัตน์ แก้วมะณี
 17. นาย ธีร์ธวัช เพ็ญต่าย
 18. นาย นิติศักดิ์ จักรบุตร
 19. น.ส. ปริยฉัตร เวียงวิเศษ
 20. น.ส. พิสชา พลายเพลิด
 21. น.ส. พิสุทธิณีย์ พงษ์พลอยเผื่อน
 22. น.ส. ภัทรวดี ไมตรี
 23. น.ส. วิภาวดี ชมโลก
 24. น.ส. ศิริลักษณ์ ราชรักษา
 25. นาย สหนนท ไชยบุตร
 26. น.ส. สุทธิ์ธารทิพย์ จันทร์เจียวใช้
 27. น.ส. โสมอุษา บุญเสริม
 28. นาย อนุวัฒน์ กิตติอายุวัฒน์
 29. นาย กานต์รวี ทองมลีวรรณ
 30. นาย กิตติพัฒน์ ใจกาวิล
 31. น.ส. จิราวรรณ คณะสิทธิ์
 32. น.ส. ณัฐณิชา คล้ายสอน
 33. นาย ธวัชชัย สิงห์โพนงาม
 34. นาย ปสุต โตยิ่ง
 35. น.ส. ปิยธิดา ไพเรืองโสม
 36. น.ส. ฮุสนา อาดำ

นักศึกษารหัส 61

 1. นาย ชนาธิป กมลนัด
 2. นาย ชัพวิชญ์ เตียตระกูล
 3. นาย ดนุพล ระดมทอง
 4. น.ส. ปรมาภรณ์ กลิ่นบำรุง
 5. นาย พรเทพ ช่อกระทุ่ม
 6. นาย กฤติพงษ์ ประจัญพล
 7. น.ส. ชลรินทร์ แย้มพงษ์
 8. น.ส. ณัฐชนก เสริมแสนยาวณิช
 9. นาย ธนกฤต หรรษาภิรมย์โชค
 10. น.ส. ปิยธิดา นามวิจิตรพันธุ์
 11. นาย พงศกร ภูกิ่งเงิน
 12. นาย พงศธร จงวัฒนา
 13. น.ส. พชรพรรณ จันทร์เมือง
 14. น.ส. พลอยไพลิน เจี้ยรักษา
 15. น.ส. พัสตราภรณ์ ลิ้มศิริ
 16. นาย ภาณุภัทร ภาโนชิต
 17. นาย รุ่งธรรม โลกเชษฐ์ถาวร
 18. น.ส. เวธกา โลกธรรมรักษ์
 19. น.ส. ศิรภัสสร หยู่หนูสิงห์
 20. น.ส. สิรินดา แกล้วทนงค์
 21. น.ส. สุกฤตา มาจาก
 22. น.ส. อัจฉรา ศรีปัญญา
 23. น.ส. กชกร ศรีสุข
 24. น.ส. กัญญาณัฐ วิไลวัฒน์
 25. นาย จิรัฏฐ์ เหลียวตระกูล
 26. นาย ชรัล เขียวดี
 27. นาย ฐาปกรณ์ ศรีประมงค์
 28. นาย ธนภูมิ ยงยิ่งหาญ
 29. น.ส. นุชวรา ชัยพลบาล
 30. น.ส. ปานไพลิน นิคมรัตน์
 31. น.ส. ปิยาอร ลิขิตรัตนากร
 32. น.ส. ภัคจิรา รัตนบรรเทิง
 33. นาย ภาธร ปัญญาธีรารักษ์
 34. น.ส. วิรวรรณ ใจอารีย์
 35. น.ส. ศศิกานต์ สร้อยทอง
 36. น.ส. สัจจพร ลิขิตวิเศษกุล
 37. น.ส. หฤทัย วงษ์แสงทอง
 38. น.ส. อาจารี แก้วเรือง
 39. น.ส. ฮาอื้น ลี
 40. น.ส. กรชนก สุขนาคะ
 41. นาย กฤษณพงศ์ ดายดัสกร
 42. น.ส. จุฑาทิพย์ สุวรรณไตรย์
 43. น.ส. ชญาดา เพ็ญสวัสดิ์
 44. นาย ปรานต์ โชติพันธวานนท์
 45. นาย ปิติรัฐ เสนาเลี้ยง
 46. น.ส. เพ็ญพิชญา สุทธิมาก
 47. น.ส. ภัทรพร ผลิตกุศลธัช
 48. นาย ยุทธวิน รุ่งสว่าง
 49. น.ส. ศิรดา ฉิมพาลี
 50. น.ส. ศิรประภา คิดหาการ
 51. น.ส. อภิชญา ทองชั้น
 52. น.ส. อัยย์ลดา ประภากรพิพัฒน์

นักศึกษารหัส 60 (จบการศึกษาแล้ว)

 1. น.ส. กนกพร แป้นพงษ์
 2. น.ส. ขวัญข้าว สายสิงห์
 3. นาย จิรายุ สมรมิตร
 4. น.ส. ชนิกานต์ เชาวน์รัตนะ
 5. นาย ชาญณรงค์ สมพรไพลิน
 6. น.ส. โชติรส ประถม
 7. นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีวิรัญ
 8. นาย ณัฐวัฒน์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
 9. นาย ณัฐวุฒิ ปฐมเจริญพรกุล
 10. นาย ณัฐวุฒิ สุดหนู
 11. น.ส. ธวัลรัตน์ มีชำนาญ
 12. น.ส. ธัญวรัตม์ มากมี
 13. น.ส. นารา พรพิรุณโรจน์
 14. นาย นิธิ ตันติวิทยาพิทักษ์
 15. นาย นุติ เตโพธิ์
 16. นาย ปัณณธร ธรรมจำรัสศรี
 17. น.ส. พรรษา หลีเจริญ
 18. นาย พัทนัย ก้อนเพ็ชร์
 19. น.ส. พิชญ์สินี สรรพโรจน์พัฒนา
 20. นาย พีรวัส จิรโรจน์วัฒน
 21. นาย พีระพล บุตติ
 22. น.ส. ภัค ชัชวาลาพงษ์
 23. นาย ภัทรพงศ์ สุขุปัชช์
 24. น.ส. ภาสิริ วนศิริกุล
 25. นาย ภูบดี อภิรติธรรม
 26. น.ส. มานี สุขสวัสดิ์
 27. น.ส. มิยูกิ ยามาดะ
 28. น.ส. เย็นฤดี แปรงทอง
 29. น.ส. รังสิมาภรณ์ จันต๊ะ
 30. น.ส. รัตนากร โชติกะ
 31. น.ส. วรกมล องค์วานิชย์
 32. น.ส. วไลยลักษณ์ แสงหิรัญ
 33. นาย วัชรพงศ์ ศรีพันธ์สถิต
 34. น.ส. ศรัญญา ไทยอุดมทรัพย์
 35. น.ส. ศริญญา โชติกะสุภา
 36. น.ส. ศศินา เปรมใจชน
 37. นาย ศุภณัฐ บุญพา
 38. น.ส. สุนิสา กาญจนสุทธิยากร
 39. น.ส. สุภานันท์ ปานบุญ
 40. น.ส. สุวจี ยิ้มแย้ม
 41. น.ส. อภิชญา คัชมาตย์
 42. น.ส. อภิชญา อายุการ
 43. น.ส. เอมิกา กิตติธรรมโชติ
 44. น.ส. กร ธรรมศิริ
 45. น.ส. ภูรีธ์ยาน์ พิชญวรรธน์
 46. น.ส. กวิภัฎ บัติแก้ว
 47. นาย ไชยาศิริ ห้วยหงษ์ทอง
 48. นาย ณัฐชาติ เตชจรูญจิตร
 49. น.ส. ทิพาวรรณ อัมฤทธิ์
 50. น.ส. ธนัชพร ศรีโนรินทร์
 51. นาย ปิยะดิษ เจริญธรรมกิจ
 52. นาย พัชรพล คุณประเสริฐ
 53. นาย พีรวุฒิ บุญสัตย์
 54. นาย พุฒิพงศ์ นันทะธรรม
 55. น.ส. รัตนลักษณ์ จิตตังดี
 56. น.ส. ศศิภา พฤกษางกูร
 57. นาย อัมรินทร์ ทองสุข
 58. น.ส. อาภากร พัฒนสวัสดิ์
 59. น.ส. อินทิพร มลิจันทร์

หมายเหตุ: หากพบว่าชื่อผิดหรือไม่ครบ โปรดแจ้งเว็บมาสเตอร์ (อ.ณัฐพล) nuttaphon.onp@mahidol.ac.th