การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558

PE_2558_Template

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 ใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2558 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่ตารางสอน หน้าแรกของผลงานตีพิมพ์ หนังสือเชิญ เอกสารยืนยันการได้ทุนวิจัย เป็นต้น โดยกรอกและพิมพ์แบบฟอร์ม (hard-copy) ส่งคุณเบญจมาศ ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ภายในเวลา 16:30 (นับเวลาตามที่ส่งเวอร์ชัน email)

  • หมายเหตุ ภาระด้านการเรียนการสอน นับตามปฏิทินการเปิดปิดภาคการศึกษาต้น 17 สิงหาคม – 18 ธันวาคม 2558