Biology Central Laboratory

ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา (เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ 2-0130-0183-5)

ห้องปฏิบัติการกลาง:

 • N400/8
 • N401

คณะกรรมการครุภัณฑ์และเครื่องมือกลาง

 • ผศ.ดร. ศิรวิทย์ สิตปรีชา ประธาน
 • รศ.ดร. สุรางค์ ชาญกำแหงเดช กรรมการ
 • รศ.ดร. อรุณี อหันทริก กรรมการ
 • รศ.ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการ
 • ผศ.ดร. ป๋วย อุ่นใจ กรรมการ
 • ผศ.ดร. ภริณดา ทยานุกูล กรรมการ
 • ผศ.ดร. กุลพร บุณยะเวศ กรรมการ และเลขานุการ
 • ดร. วรุฒ ศิริวุฒิ กรรมการ
 • นายปกรณ์ คมขำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวอนัญญา ฤทธิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 67

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ : คณะกรรมการครุภัณฑ์และเครื่องมือกลาง, นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรี

นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา (วิทยาเขตพญาไท)

 • นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรี

นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา (วิทยาเขตศาลายา)

 • นายปกรณ์ คมขำ

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา

[Biology Central Laboratory Usage Regulations (English Version)]

 1. ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา เปิดให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาตลอดเวลา
 2. นักวิทยาศาสตร์สามารถคำปรึกษาตามเวลาราชการ
 3. กรณีใช้ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยานอกเวลาทำการ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทุกกรณี

หมายเหตุ ผู้ที่มิใช่บุคลากรของภาควิชาชีววิทยา และนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของภาควิชาชีววิทยา ไม่มีสิทธิ์ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยาได้ หากจำเป็นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบดำเนินการขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการผ่านภาควิชาชีววิทยา และแจ้งมายังกรรมการห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยารับทราบ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ห้อง N401

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา

 1. ศึกษาแผนผังของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้รู้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์และสิ่งของเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
 2. ต้องรู้เส้นทางที่สามารถออกสู่ภายนอกอาคารได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 3. สวมรองเท้าปิดด้านหน้าเพื่อป้องกันสารเคมีหกใส่เท้า
 4. แต่งกายให้เหมาะสม และต้องสวมเสื้อกาวน์ทับทุกคร้้งเมื่อเข้าทำปฏิบัติการ
 5. ให้นำเอาเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นเข้ามาในห้องปฏิบัติการ ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการ
 6. อย่าหยอกล้อ หรือวิ่งเล่นในห้องปฏิบัติการเพราะอาจเกี่ยวหรือแกว่งถูกภาชนะบรรจุสารเคมีตกแตกใส่ตนเองและผู้อื่นได้

การขอใช้ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา

 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา
 • แบบประเมินความเสี่ยงในการทำปฏิบัติการ, งานวิจัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานแนบ
  • กรณีเป็นนักศึกษานอกภาควิชาชีววิทยา ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หากยังไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ต้อง ทำบันทึกข้อความยืนยันว่าเป็นนักศึกษาอยู่ในความดูแลของอาจารย์
  • กรณีเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการ ให้ทำบันทึกข้อความแจ้งยืนยัน พร้อมระบุ ชื่อผู้ช่วยวิจัย ระยะเวลาในการทำวิจัย พร้อมแนบเอกสารโครงการ หรือเอกสารทุนวิจัย
 • ยื่นเอกสารขอใช้ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยาที่ห้องธุรการภาควิชาชีวิทยา (ตึก N ขั้น 4)

กฏการจองเวลาใช้เครื่องมือ:  Rules_Scbi Online Booking System
จองเวลาใช้เครื่องมือ: Scbi Online Booking System เปิดใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 66 เป็นต้นไป
คู่มือจองเวลาใช้เครื่องมือ:  คู่มือจองวลาใช้เครื่องมือ, คลิปวิธีการใช้งานระบบจองเวลาใช้เครื่องมือ

 

สถานที่ตั้ง

 • ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา  272 ภาควิชาชีววิทยา อาคารชีววิทยาใหม่ (ตึก N) ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่หก เขตราชเทวี แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-201-5282
 • โทรสาร 02-354-7161
 • อีเมล์ muscbilaboratory@gmail.com

หากพบเครื่องมือมีปัญหากรุณาแจ้งข้อมูลที่ Link นี้ค่ะ https://goo.gl/MxAogR

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อกรอกข้อมูล : ชื่อเครื่องมือ/หมายเลขครุภัณฑ์/ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง (Serial number)/บริษัทตัวแทนจำหน่าย/เบอร์ติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่าย