Students (นักศึกษา)

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาแบ่งออกตามระดับการศึกษาได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับปริญญาตรี
  2. ระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ)
  3. ระดับปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาขีววิทยา หลักสูตรนานาชาติ)

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ

ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 สูงกว่าชั้นปีที่ 4
2563 n/a 36
2562 n/a
2561 n/a
2560 n/a
2559 n/a
2558 n/a
2557 n/a

หมายเหตุ นักศึกษาเข้าภาควิชาชีววิทยาในชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (รับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก)

ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 สูงกว่าชั้นปีที่ 4
2560 12 5 5
2559 5 5
2558 10
2557

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 สูงกว่าชั้นปีที่ 4
2560
2559
2558
2557

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยา

ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 สูงกว่าชั้นปีที่ 4
 2560
2559
2558
2557

ทุนการศึกษา