Highlight Activities: แบคทีเรียทนร้อนที่มีความสามารถในการย่อยชีวมวล

ป่าในประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในเรื่องความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ พืชสัตว์ และ จุลชีพ งานวิจัยชิ้นนี้ผู้ทำการวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการคัดแยกแบคทีเรียทนร้อนThermoanaerobacterium sp. R63 จากดินในป่าในจังหวัดน่าน ประเทศไทย ซึ่งแบคทีเรียดังกล่าวสามารถโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงถึง 65 องศาเซลเซียส โดยมีความสามารถในการย่อยชีวมวลได้หลายชนิด อาทิเช่น เซลลูโลสและไซแลน ซึ่งแบคทีเรียสายพันธุ์นี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชีวมวลทางการเกษตรให้เป็นพลังงานทางชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้งานวิจัยนี้มีผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ(SDGs) ในหัวข้อที่ 7

Read more