Bachelor’s Degree (ป.ตรี)

Bachelor of Science in Biology (Thai Programme)

 • หลักสูตรปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา (หลักสูตรไทย)
 • หลักสูตรปัจจุบัน: 2560 – 2565
 • หลักสูตรปรับปรุงใหม่: 2566 – 2571

International Standard Classification of Education: Biology

 • การจำแนกสาขาตามมาตรฐาน ISCED: ชีววิทยา
  • กลุ่ม ISCED: 05 Natural Sciences, Mathematics, and Statistics (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ และสถิติ) เกณฑ์ ISCED 2013

​ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย (เริ่มครั้งแรกปีการศึกษา 2563)

 • ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท (ปีการศึกษาละ 42,000 บาท)
Contact Information (ติดต่อสอบถาม)
 

อ.ดร. ณัฐพล อ่อนปาน

ประธานหลักสูตรปริญญาตรีชีววิทยา

Room : B410
Phone : 02 201 5480
E-Mail : nuttaphon.onp@mahidol.ac.th

อ.ดร. อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

เลขานุการหลักสูตรปริญญาตรีชีววิทยา

Room : N507
Phone : 02 201 5279
E-Mail : Intanon.kol@mahidol.ac.th

การสนับสนุนนักศึกษา (Student Support)

การสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support)

 • เงินสนับสนุนการทำโครงงานผ่านทางอาจารย์ทึ่ปรึกษาโครงงาน (Senior Project Funding: 2000 Baht via Senior Project Adviser)
  • สำหรับนักศึกษาที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
 • ทุนการศึกษา ผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์

การรับนักศึกษา

 • รับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS
 • ในปีการศึกษา 2564 ภาควิชาชีววิทยา กำหนดจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าภาควิชาไว้ที่ 60 คน โดยมีข้อกำหนดดังนี้
  • ระดับผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ย) วิชาต่อไปนี้ SCBI 121, SCBI 102, SCBI 122, SCBI104 ไม่ต่ำกว่าเกรด C หรือ 2.00
 • หลักสูตรแบบพิสิฐวิธาน (เริ่ม ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 3)

เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ: ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าที่กำหนดเพื่อผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ประชุมกก.หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 16 ก.ย. 2563

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี
 • ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทุนภูมิพล
 • ทุนมหิดลวิทยาจารย์
 • ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
 • ทุนช่วยเหลือพิเศษ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทุนนักศึกษาช่วยงาน
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผ่าน กยศ. เป็นต้น)
 • ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (หมดระยะดำเนินการโครงการป.ตรี)
 • ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท. โดย สสวท.)
 • ทุนศรีตรังทอง (คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล)
 • ทุน JSTP (โดย สวทช.)

สวัสดิการนักศึกษา

 • สวัสดิการด้านสุขภาพ
  • สายด่วน ความเครียดและสุขภาพใจนักศึกษา Hotline 24 ชั่วโมง
  • ขยายสิทธิการรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ (เบิกได้ 10,000 บาท) เข้ารักษา
  • โรงพยาบาลเอกชน (เบิกได้ 5,000 บาท) ในโรคที่ได้รับอนุมัติให้เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
  • กรณีการระบาดของ โควิด-19 มหาวิทยาลัยจัดการฉีดวัคซีนให้นักศึกษา (น.ศ.ติดต่อกองกิจการนักศึกษาหรืองานการศึกษาของคณะเพื่อประสานงาน)
  • ตรวจโควิด-19 ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ติดต่อผ่านกองกิจฯหรืองานการศึกษาที่คณะ)

การสำเร็จการศึกษา

 • แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา [PDF]
  • หมายเหตุ: ให้ปรับแก้ไฟล์ตามการลงทะเบียนและเกรดที่ได้จริง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง