การใช้กล้องจุลทรรศน์

วีดิโอสื่อการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงโดย

  • อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง
  • ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
  • ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (เสียง)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง