งานวิจัยภาควิชาชีววิทยา 2558

Publications 2015

 1. Arthan W, Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Kitthawee S, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A*. Detection ofCoxiella-like endosymbiont in Haemaphysalis tick in Thailand. Ticks Tick-Borne Dis 2015 Feb;6(1):63-8.
 2. Chaiyarat R*, Sookjam C, Eiam-Ampai K, Damrongphol P. Organochlorine pesticide levels in the food web in rice paddies of Bueng Boraphet wetland, Thailand.Environ Monit Assess 2015 Apr;187(5):230.
 3. Chayapan P, Kruatrachue M*, Meetam M, Pokethitiyook P. Effects of amendments on growth and uptake of Cd and Zn by wetland plants,Typha angustifolia andColocasia esculenta from contaminated sediments. Int J Phytoremediat 2015;17(9):900-6.
 4. Chayapan P, Kruatrachue M*, Meetam M, Pokethitiyook P. Phytoremediation potential of Cd and Zn by wetland plants,Colocasia esculenta  Schott, Cyperus malaccensis Lam. and Typha angustifolia L. grown in hydroponics. J Environ Biol 2015;36(5):1179-83.
 5. Chouychai W*, Kruatrachue M, Lee H. Effect of plant growth regulators on phytoremediation of hexachlorocyclohexane-contaminated soil.Int J Phytoremediation 2015 Nov 2;17(11):1053-9.
 6. Donald PF*, Round PD, Dai We Aung T, Grindley M, Steinmetz R, Shwe NM, Buchanan GM. Social reform and a growing crisis for southern Myanmar’s unique forests.Conserv Biol 2015 Oct;29(5):1485-8.
 7. Dummee V, Tanhan P*, Kruatrachue M, Damrongphol P, Pokethitiyook P. Histopathological changes in snail,Pomacea canaliculata, exposed to sub-lethal copper sulfate concentrations. Ecotoxicol Environ Saf 2015 Dec;122:290-5.
 8. Euanorasetr J, Intra B, Mongkol P, Chankhamhaengdecha S, Tuchinda P, Mori M, Shiomi K, Nihira T, Panbangred W*. Spirotetronate antibiotics with anti-Clostridiumactivity from Actinomadura 2EPS. World J Microbiol Biotechnol 2015 Feb;31(2):391-8.
 9. Geadkaew A, Bülow J, Beitz E, Tesana S, Grams SV, Grams R*. Bi-functionality ofOpisthorchis viverrini  Biochimie 2015 Jan;108:149-59.
 10. Limcharoensuk T, Sooksawat N, Sumarnrote A, Awutpet T, Kruatrachue M, Pokethitiyook P, Auesukaree C*. Bioaccumulation and biosorption of Cd2+and Zn2+ by bacteria isolated from a zinc mine in Thailand. Ecotoxicol Environ Saf 2015 Dec;122:322-30.
  Department : Biology
 11. Lukkhananan P, Thawonrachat N, Srihirun S, Swaddiwudhipong W, Chaturapanich G, Vivithanaporn P, Unchern S, Visoottiviseth P, Sibmooh N*. Endothelial dysfunction in subjects with chronic cadmium exposure.J Toxicol Sci 2015;40(5):605-13.
 12. Putwattana N, Kruatrachue M*, Kumsopa A, Pokethitiyook P. Evaluation of organic and inorganic amendments on maize growth and uptake of Cd and Zn from contaminated paddy soils.Int J Phytoremediation 2015;17(2):165-74.
 13. Round PD, Clement P. FirethroatCalliope pectardens and Blackthroat  obscura: notes on winter plumages and habitats. BirdingASIA 2015 Jun;23:84-7. (Note)
 14. Round PD, Pierce AJ, Nualsri C, Sankamethawee W. A record of Japanese Leaf WarblerPhylloscopus xanthodryas in Thailand. BirdingASIA 2015 Jun;23:133-34. (Note)
 15. Simmons RW*, Chaney RL, Angle JS, Kruatrachue M, Klinphoklap S, Reeves RD, Bellamy P. Towards practical cadmium phytoextraction with noccaea caerulescens.Int J Phytoremediation 2015;17(2):191-9.
 16. Sumrandee C, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A*.Hepatozoon and Theileria species detected in ticks collected from mammals and snakes in Thailand. Ticks Tick-borne Dis 2015 Apr;6(3):309-15.
 17. Seanpong, P., Srisaowakarn, C., Thammaporn, A., Leardkamolkarn, V., & Kumkate, S. (2015). Different responses in MMP/TIMP expression of U937 and HepG2 cells to dengue virus infection. Japanese Journal of Infectious Diseases, 68(3), 221-229. doi: 10.7883/yoken.JJID.2013.481
 18. Siricoon, S., Vichasri Grams, S., Lertwongvisarn, K., Abdullohfakeeyah, M., Smooker, P.M., & Grams, Rudi. (2015). Fasciola gigantica cathepsin B5 is an acidic endo- and exopeptidase of the immature and mature parasite. Biochimie, 119, 6-15. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.10.005
 19. Seeree, P., Pearngam, P., Kumkate, S., & Janvilisri, T.“An Omics Perspective on Molecular Biomarkers for Diagnosis, Prognosis, and Therapeutics of Cholangiocarcinoma,” International Journal of Genomics, vol. 2015, Article ID 179528, 16 pages, 2015. doi:10.1155/2015/179528

Books, Book Chapters 2015

 • Darwin, C.R. (2015). The Origin of Species [In Thai] (N. Chewawiwat, U. Lertsakulpanich, C. Chanchao, T. Seelanan, N. Onparn, and J. Denduangboripant, Trans.). Bangkok: Sarakadee. (Original work published 1859).
 • สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และคณะ (2557), ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี. โรงพิมพ์กรุงเทพ

แหล่งข้อมูล

 • 2015 Department of Biology Publications
 • MUSC International Publications
 • การอ้างอิงถึง “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ด้วยการอ้างอิงเป็นภาษาไทย
  • ดาร์วิน, ชาร์ลส์. (2558). กำเนิดสปีชีส์. (แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life โดย นำชัย ชีววิวรรธน์และคณะ). กรุงเทพมหานคร: สารคดี.