การศึกษาไซโคลซิส (cyclosis) ในภาวะไร้น้ำหนัก

ทีมผู้วิจัย

  • นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร
  • นายสุทธิเกียรติ ช่างเรือนงาม
  • นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธ์
  • นายธนทรัพย์ ก้อนมณี (*นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง