การประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงานทางวิทยาศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยในการทำงานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาชีววิทยามีอาจารย์เป็นผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยได้แก่

 • อ.อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
 • อ.ดร.เมธา มีแต้ม
 • อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา

วาระการประชุม

 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 457/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะทางชุดต่างๆ
  • รายงานผลโครงการอบรมและทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ผ่านระบบออนไลน์ (MU LabPass) ประจำปี 2557
  • รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
 • ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอพิจารณา
  • โครงการอบรมและทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ (MU LabPass) ประจำปี 2558
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
 • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  • นัดหมายประชุมครั้งต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง