แบบทดสอบความถนัดทางชีววิทยา

การสอบความถนัดทางชีววิทยา เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในระบบรับตรง ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. เมื่อให้นักเรียนวาดภาพเซลล์ พร้อมแสดงส่วนประกอบต่างๆของเซลล์แบคทีเรีย เซลล์สัตว์ และเซลล์พืช ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

2. จากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศทางภาคเหนือ ให้นักเรียนออกแบบตารางเพื่อบันทึกคุณภาพอากาศของจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือ ข้อใดต่อไปนี้มีความสอดคล้องกับโจทย์มากที่สุด

 
 
 
 

3. ข้อสอบความถนัดทางชีววิทยา 2558 ให้นักเรียนบรรยายขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ เพื่อส่องดูสไลด์รากพืชด้วยเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 40x แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 
 
 
 

4. จากภาพ ข้อใดสอดคล้องกับภาพมากที่สุด

Bear_Point_2015

 
 
 
 

5. ข้อใดสอดคล้องกับภาพต่อไปนี้มากที่สุด

Fly_eye_view_2015

 
 
 
 

6. ลักษณะในข้อใดที่ใช้จำแนกสัตว์ในภาพนี้ออกจากแมลงได้

Spant_2015

 
 
 
 

7. International Institute for Species Exploration (ESF) จัดสปีชีส์ของไทยติดอันดับ 10 สปีชีส์ใหม่ของโลกเสมอๆ ยกเว้น ข้อใด

 
 
 
 

8. ผู้ที่มีคารีโอไทป์ต่อไปนี้มีลักษณะตรงกับข้อใด

Karyotype_2015

 
 
 
 

9. จากภาพตัดขวางของไส้เดือนดิน ปล้องไส้เดือนจะยืดออกเมื่อใด

SCBI208_Lab_Midterm_Questions_2015_8of15

 
 
 
 

10. จากภาพ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

Mouths_2015