SCBI 453 Coevolution (2557-2559)

วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม (วิชาเลือก)

หน่วยกิต 2 (2-0-4)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (NO)

ตารางเรียน วันพุธ 0930-1120 ห้อง R401

ปีการศึกษา 2561-2562

ไม่เปิดสอน (เนื่องจากนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 5 คน)

ปีการศึกษา 2560-2561

ไม่เปิดสอน (เนื่องจากนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 5 คน)

ปีการศึกษา 2559-2560

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ ชั่วโมง ผู้สอน
1 17 ส.ค. 59 บทนำ (ใบงาน) 2 NO
2 24 ส.ค. 59 วิวัฒนาการร่วมในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 NO
31 ส.ค. 59 ซ้อมใหญ่รับปริญญา (ศาลายา)
3 7 ก.ย. 59 วิวัฒนาการร่วมในการแย่งทรัพยากรที่จำกัด 2 NO
4 14 ก.ย. 59 วิวัฒนาการร่วมในการแข่งขันแสนยานุภาพ 2 NO
5 21 ก.ย. 59 วิวัฒนาการร่วมระดับโมเลกุล 2 NO
6 28 ก.ย. 59 วิวัฒนาการร่วมกับการเกิดสปีชีส์ใหม่ร่วมกัน 2 NO
7 5 ต.ค. 59 วิวัฒนาการร่วมกับมนุษย์ 2 NO
8 12 ต.ค. 59 สอบกลางภาค 2 NO
9 19 ต.ค. 59 วิวัฒนาาการร่วมในกรณีน่าศึกษา 2 NO
10 26 ต.ค. 59 วิวัฒนาการร่วมในพืชที่ถูกกิน 2 NO
11 2 พ.ย. 59 วิวัฒนาการร่วมในสัตว์ที่กินพืช 2 NO
12 9 พ.ย. 59 การทดสอบการเกิดวิวัฒนาการร่วม 2 NO
13 16 พ.ย. 59 การประยุกต์ใช้วิวัฒนาการร่วมตอบปัญหาในชีวิตประจำวัน 2 NO
14 23 พ.ย. 59 กิจกรรมกลุ่มย่อย 2 NO
15 30 พ.ย. 59 นำเสนอผลงาน 2 NO
7 ธ.ค. 59 ทบทวนเนื้อหาตัวยตนเอง
16 14 ธ.ค. 59 สอบปลายภาค 2 NO

การประเมินผลการเรียน

 • คะแนนเข้าชั้นเรียน และอื่นๆ 10%
 • คะแนนการอภิปราย และรายงาน 30%
 • คะแนนสอบ
  • กลางภาค 30%
  • ปลายภาค 30%

การกำหนดระดับผลการเรียน

 • ได้คะแนน 50-100% จะได้เกรด A ถึง D
  • A: 80-100
  • B+: 75-79
  • B: 70-74
  • C+: 65-69
  • C: 60-64
  • D+: 55-59
  • D: 50-54
 • ได้คะแนนในช่วง 0-49% จะได้เกรด F

ปีการศึกษาที่เปิดสอนล่าสุด

 • ปีการศึกษา 2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง