แนะแนวการศึกษานักศึกษาชีววิทยาชั้นปี 2 ขึ้นปี 3

ภาควิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่จะเลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาพ.ศ. 2558-2559 ที่จะถึงนี้ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:00-12:00 ณ ห้อง N516

20150512_110843i

นอกจากการแนะแนวแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นจากนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นเรื่องการเดินทางไปเรียนบางวิชาที่ศาลายา ความสัมพันธ์กับตารางสอนและเวลารับประทานอาหารกลางวัน และปัญหาเรื่องที่นั่งพักคอยรถ หรือเรื่องปัญหาการเดินรถและระเบียบกติกาที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

ผู้เข้าร่วมการแนะแนว

  • อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา ประธานหลักสูตรปริญญาตรี ชีววิทยา
  • อ.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา
  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
  • อ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
  • คุณภัคจิรา เกตุบุตร เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

20150512_114950i

การแนะนำวิชาเลือก วทชว 300 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา สำหรับนักศึกษาทั่วไป (แต่เป็นวิชาบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาที่เข้าหลักสูตรพิสิฐวิธาน) โดย

  • อ.ดร.เมธา มีแต้ม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง