นักศึกษาชีววิทยา รหัส 5805xxx

No. Student ID Subject Code Title Name – Lasname คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล
1 5805002 SCBI322 Ms. KORNKANOK WONGSAROJ น.ส. กรกนก วงศาโรจน์
2 5805005 SCBI322 Mr. KRITTAPHAT SUWANMANEE นาย กฤตภาส สุวรรณมณี
3 5805006 SCBI322 Mr. KASIDET TAWEEPON นาย กษิดิ์เดช ทวีผล
4 5805007 SCBI322 Mr. KASARNCHON MEK-YONG นาย กสานติ์ชน เมฆยงค์
5 5805008 SCBI322 Mr. KHONGPON PONLACHAN นาย กองพล พลจันทร์
6 5805009 SCBI322 Ms. KANPHORN SAENG-KLA น.ส. กันต์พร แสงกล้า
7 5805028 SCBI322 Mr. CHALERMROJ SUTTHAPHIROM นาย เฉลิมโรจน์ สุทธาภิรมย์
8 5805039 SCBI322 Mr. THAPAKORN TRIRASSPANICH นาย ฐปกรณ์ ตรีรัสสพานิช
9 5805043 SCBI322 Ms. NUTTAKRITTA AEKKASITCHAIYAPHONG น.ส. ณัฐกฤตา เอกสิทธิ์ชัยพงศ์
10 5805044 SCBI322 Ms. NATCHAYA DUANGJARUS น.ส. ณัฐชยา ดวงจรัส
11 5805056 SCBI322 Ms. NICHAKORN PUTTOOM น.ส. ณิชากร ปัททุม
12 5805068 SCBI322 Ms. TEEJUTHA KONGSING น.ส. ธีร์จุฑา กองสิงห์
13 5805072 SCBI322 Ms. NAPATSORN HOMLORM น.ส. นภัสสร ห้อมล้อม
14 5805075 SCBI322 Mr. NATTHAPHON HANKWANG นาย นัฐพล หาญขว้าง
15 5805077 SCBI322 Ms. NATCHANUN ANGSUPORNWIPA น.ส. นัทท์ชนัญท์ อังศุพรวิภา
16 5805082 SCBI322 Ms. BHARERAT KUMDAJ น.ส. บริรัฐ คุ้มเดช
17 5805085 SCBI322 Mr. PAKORNKAET MUENSITTHIROJ นาย ปกรณ์เกียรติ หมื่นสิทธิโรจน์
18 5805105 SCBI322 Mr. PETCH TRAIWUTTHIPANYAWONG นาย เพชร ไตรวุฒิปัญญาวงศ์
19 5805111 SCBI322 Mr. PHAKORN TRAKANKUL นาย ภากร ตระการกุล
20 5805119 SCBI322 Mr. RONNAROT TAVEESRI นาย รณรต ทวีศรี
21 5805123 SCBI322 Ms. RUNGRAWEEN AUNKAEW น.ส. รุ่งรวีณ อุ่นแก้ว
22 5805135 SCBI322 Mr. WASAWAT LEARTSIWAWINYU นาย วสวัตติ์ เลิศศิววิญญู
23 5805136 SCBI322 Mr. WATCHARIN UNWET นาย วัชรินทร์ อันเวช
24 5805137 SCBI322 Mr. WITOONBANDID CHANDEE นาย วิทูรบัณฑิต จันทร์ดี
25 5805144 SCBI322 Ms. SIWALEE KOSONSASITORN น.ส. ศิวลี โกศลศศิธร
26 5805149 SCBI322 Ms. SAOWAROD POLART น.ส. สวรส ผลอาจ
27 5805166 SCBI322 Mr. ANURAT LIKITDACHAVONG นาย อนุรัตน์ ลิขิตเดชาวงศ์
28 5805171 SCBI322 Ms. ANCHULEERAT MALEEHUAN น.ส. อัญชุลีรัตน์ มาลีหวล
29 5805172 SCBI322 Mr. ABUBAKAS HAMID นาย อาบูบากัส ฮามีต
30 5805174 SCBI322 Ms. KANOKPITTCH CHAISIRIRATTANAKUN น.ส. กนกพิชญ์ ไชยสิริรัตนกุล
31 5805176 SCBI322 Ms. KAMONWAN BOONJIT น.ส. กมลวรรณ บุญจิตร
32 5805182 SCBI322 Ms. KANRUTHAI KHUNLIANG น.ส. กันต์ฤทัย คุณเลี้ยง
33 5805196 SCBI322 Mr. CHARTINUN CHUTOE นาย ชาตินันท์ ชูโต๊ะ
34 5805207 SCBI322 Ms. NATTA PANOMCHOENG น.ส. ณัฏฐา พนมเชิง
35 5805220 SCBI322 Ms. DOWRUNG NAMOON น.ส. ดาวรุ่ง นามูล
36 5805224 SCBI322 Ms. THANIYA SUWANMALAI น.ส. ธนิยา สุวรรณมาลัย
37 5805235 SCBI322 Ms. NAPAPHAT THITICHAITANAPAT น.ส. นภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาภัทร์
38 5805236 SCBI322 Ms. NARUEPORN RANGKHASENEE น.ส. นฤภร รังคเสนี
39 5805256 SCBI322 Ms. PONGNAPA CHUTUARD น.ส. พงศ์นภา ชูทวด
40 5805261 SCBI322 Mr. PHATSAKORN SAPHAN นาย พัสกร สาพันธ์
41 5805290 SCBI322 Mr. SIWANARD BOOTKHAM นาย ศิวนาถ บุตรคาม
42 5805295 SCBI322 Mr. SINGHA CHANGSIRIWATANA นาย สิงหา ช่างศิริวัฒนา
43 5805303 SCBI322 Ms. ORNICHA WISARUTPAISAN น.ส. อรณิชา วิศรุตไพศาล
44 5805309 SCBI322 Mr. AUSADANG BOONPORN นาย อัษฎางค์ บุญพร