SCBI 626 Biology Laboratory Teaching Practice

วทชว 626 การสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา

SCBI626_Summary_Lab_Table_2015_Page_1sm

SCBI626_Summary_Lab_Table_2015_Page_2sm

Download: SCBI626 Biology Laboratory Teaching schedule 2015

ประเมินการช่วยสอน

 • แบบประเมินการช่วยสอนของนักศึกษา วทชว 626 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (สำหรับอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา) มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • ท่านเคยร่วมสอนปฏิบัติการกับนักศึกษาในรูปหรือไม่ (มีภาพนักศึกษาประกอบ เป็นภาพขาวดำ)
  • การทำหน้าที่ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการปี 1
   • เตรียมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (1-5 คะแนน)
   • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (1-5 คะแนน)
   • ให้ความสนใจกับนักศึกษาขณะทำการทดลอง (1-5 คะแนน)
   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (1-5 คะแนน)
   • ตรงต่อเวลา เข้าสอนและเลิกตรงตามเวลา (1-5 คะแนน)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง