SCBI 453 Coevolution

วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม (วิชาเลือก) หน่วยกิต 2 (2-0-4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

ปีการศึกษา 2563-2564

เนื่องจากภาวะการระบาดของ COVID-19 วิชา วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม จะจัดการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom (นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนจะได้รับ Class code เพื่อเข้าชั้นเรียนเมื่อเปิดภาคการศึกษา)

โปรดติดต่อธุรการภาควิชาชีววิทยาหรืออ.ณัฐพล หากไม่ได้รับรหัสห้องเรียน (Google Classroom Class code)

วัน เดือน ปี หัวข้อ ผู้สอน/หมายเหตุ
12 สิงหาคม 2563 ไม่มีการเรียนการสอน (วันแม่แห่งชาติ)  
19 สิงหาคม 2563 1. ปฐมนิเทศและบทนำสู่วิชาวิวัฒนาการร่วม (Coevolution) อ.ณัฐพล (Live Lecture)
26 สิงหาคม 2563 2. วิวัฒนาการในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต อ.ณัฐพล
2 กันยายน 2563 3. วิวัฒนาการร่วมในการแก่งแย่งทรัพยากรที่จำกัด อ.ณัฐพล
9 กันยายน 2563  4. วิวัฒนาการร่วมระหว่างผู้ล่าและเหยื่อ อ.ณัฐพล
16 กันยายน 2563 5. วิวัฒนาการร่วมเมื่อต้องพึ่งพากัน อ.ณัฐพล
23 กันยายน 2563 6. การมอบหมายงานและการศึกษาด้วยตนเอง 1 อ.ณัฐพล
30 กันยายน 2563 7. การนำเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง 1 อ.ณัฐพล (Live Presentation)
7 ตุลาคม 2563 สอบกลางภาค Take-home exam
14 ตุลาคม 2563 8. วิวัฒนาการร่วมระดับโมเลกุล อ.ณัฐพล
21 ตุลาคม 2563 9. การเกิดสปีชีส์ใหม่ร่วมกัน อ.ณัฐพล
28 ตุลาคม 2563 10. การสูญพันธุ์ร่วมกัน อ.ณัฐพล
4 พฤศจิการยน 2563 11. มนุษย์กับวิวัฒนาการร่วม อ.ณัฐพล
11 พฤศจิการยน 2563 12. หัวข้อการศึกษาวิวัฒนาการร่วมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อ.ณัฐพล
18 พฤศจิการยน 2563 13. การมอบหมายงานและการศึกษาด้วยตนเอง 2 อ.ณัฐพล
25 พฤศจิการยน 2563 14. การนำเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง 2 อ.ณัฐพล (Live Presentation)
2 ธันวาคม 2563 สอบปลายภาค Take-home exam

ปีการศึกษา 2562-2563

Course syllabus [PDF]

วัน เดือน ปี หัวข้อ ผู้สอน
21 ส.ค. 2562 1. ปฐมนิเทศ และบทนำ NO
28 ส.ค. 2562 2. วิวัฒนาการในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต [ใบงาน] NO
4 ก.ย. 2562 3. วิวัฒนาการร่วมในการแก่งแย่งทรัพยากรที่จำกัด NO
11 ก.ย. 2562 4. วิวัฒนาการร่วมระหว่างผู้ล่าและเหยื่อ NO
18 ก.ย. 2562 5. วิวัฒนาการร่วมเมื่อต้องพึ่งพากัน NO
25 ก.ย. 2562 6. การมอบหมายภาระกิจการศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับวิวัฒนาการร่วม NO
2 ต.ค. 2562 งดเรียน (วันรับปริญญา)  
9 ต.ค. 2562 7. การนำเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง NO
16 ต.ค. 2562 สอบกลางภาค (ห้อง R401 เวลา 0930-1130 แบบ Open Lecture) NO
23 ต.ค. 2562 งดเรียน (วันปิยมหาราช)  
30 ต.ค. 2562 8. วิวัฒนาการร่วมระดับโมเลกุล NO
6 พ.ย. 2562 9. การเกิดสปีชีส์ใหม่ร่วมกัน NO
13 พ.ย. 2562 10. การสูญพันธุ์ร่วมกัน NO
20 พ.ย. 2562 11. วิวัฒนาร่วมระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ NO
27 พ.ย. 2562 12. การมอบหมายภาระกิจกิจกรรมกลุ่มย่อย NO
4 ธ.ค. 2562 13. การนำเสนอผลการศึกษากลุ่มย่อย NO
11 ธ.ค. 2562 สอบปลายภาค (เปลี่ยนวันเพื่อให้นักศึกษาร่วมงานนำเสอน Proposal) NO
18 ธ.ค. 2562 สอบปลายภาค (Room: R401 Time: 0930-1130) NO

เรียนภาคบรรยาย วันพุธ เวลา 09:30-11:20 ณ ห้อง R401 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท