ไบโอดีเซลจากสาหร่าย

รายการพิเศษฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนที่ 12 ไบโอดีเซลจากสาหร่าย บุคลากรภาควิชาชีววิทยาในวีดิโอ รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง (ดำเนินรายการ) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Biofuel from Algae

Read more

การศึกษาไซโคลซิส (cyclosis) ในภาวะไร้น้ำหนัก

ทีมผู้วิจัย นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร นายสุทธิเกียรติ ช่างเรือนงาม นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธ์ นายธนทรัพย์ ก้อนมณี (*นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง 4เด็กไทยวิจัยพืชบนเที่ยวบินแบบไร้น้ำหนัก สัมภาษณ์เรื่อง Zero Gravity Flight

Read more

การใช้กล้องจุลทรรศน์

วีดิโอสื่อการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงโดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (เสียง) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง วีดิโอสอนการใช้กล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการชีววิทยา 1 วทชว 102

Read more

มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ

เสวนาพิเศษ “Science Cafe” เรื่อง “มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ” โดยมีอาจารย์ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาร่วมเสวนา วันที่จัดเสวนา: วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง K102 ผู้ร่วมเสวนา พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ รศ.ดร.เอกสิทธิ์

Read more

Science Guide

รายการ Science Guide: ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทาง NSTDA Channel Thailand ติดตามอาจารย์ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ พร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แทรกซึมอยู่ที่หนแห่งที่ไปในรายการ Science Guide ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง NSTDA Channel Thailand

Read more