ภาคการเกษตรปรับตัวได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการปรับตัวภาคการเกษตร ณ อาคาร์ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

ดูวีดิโอเพิ่มเติม