SCGE 122 Bioscience and a Good Life

ตารางสอนวิชา วทศท 122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี (SCGE 122 Bioscience and a Good Life) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับนักศึกษา PY, DT, VS อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Read more

รายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (หลักสูตรไทย) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 – ภาคเรียนที่ 2 SCBI 220 Ethics for Life SCBI 230 Diversity in the Living World จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาอื่น ๆ

Read more

การจัดการเรียนการสอนในภาวะการระบาดของ COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์ งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายรวมหรือกลุ่มย่อยที่ใกล้ชิดกันมาก ๆ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และติดไวรัสโคโรน่าต้นเหตุของโรค COVID-19 ดังประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ประกาศหน้าที่ 2 จาก 2 ทั้งนี้หากบุคลากร นักศึกษา

Read more

SCBI 472 Seminar in Biology 2

วทชว 472 สัมมนาชีววิทยา 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี (บน) ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สัมมนาประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 (บน) ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

SCBI 499 Undergraduate Thesis

ปีการศึกษา 2562 กำหนดการ: วันนำเสนอ Undergraduate Thesis Proposal: วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 1.นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Powerpoint ไม่เกิน 10 นาที 2.ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 นาที

Read more

เยี่ยมชมสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน นำนักศึกษาในรายวิชา SCBI 520 Climate Change Biology เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในส่วนของกองประสานการการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) หรือ Climate Change Management and Coordination (CCMC) เมื่อวันพุธที่

Read more