การจัดการเรียนการสอนในภาวะการระบาดของ COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์ งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายรวมหรือกลุ่มย่อยที่ใกล้ชิดกันมาก ๆ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และติดไวรัสโคโรน่าต้นเหตุของโรค COVID-19 ดังประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ประกาศหน้าที่ 2 จาก 2 ทั้งนี้หากบุคลากร นักศึกษา

Read more

SCBI 472 Seminar in Biology 2

วทชว 472 สัมมนาชีววิทยา 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี (บน) ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สัมมนาประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 (บน) ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

SCBI 499 Undergraduate Thesis

ปีการศึกษา 2562 กำหนดการ: วันนำเสนอ Undergraduate Thesis Proposal: วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 1.นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Powerpoint ไม่เกิน 10 นาที 2.ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 นาที

Read more

เยี่ยมชมสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน นำนักศึกษาในรายวิชา SCBI 520 Climate Change Biology เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในส่วนของกองประสานการการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) หรือ Climate Change Management and Coordination (CCMC) เมื่อวันพุธที่

Read more

SCBI 453 Coevolution

วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม (วิชาเลือก) หน่วยกิต 2 (2-0-4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ปีการศึกษา 2562-2563 Course syllabus [PDF] วัน เดือน ปี หัวข้อ ผู้สอน

Read more

การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย Senior project แบบปากเปล่า (2561)

ตารางการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา วทชว 483 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 16:40 น. ห้อง L05 คำอธิบาย นักศึกษาต้องอยู่ฟังจนครบคนสุดท้าย นักศึกษาพิสิฐวิธานนำเสนอ 15 นาที

Read more

ติด F ทำอย่างไร

หากนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น F ในปีการศึกษา 2560-2561 นักศึกษาสามารถแก้ผลการเรียนได้ โดยการ สอบแก้ตัว (ดูรายวิชา) ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ดูรายวิชา) ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น F ในรายวิชานอกเหนือจากที่ประกาศ โปรดติดต่องานการศึกษาของคณะที่เกี่ยวข้อง (เช่นถ้าเป็นวิชาที่ขึ้นต้นด้วย SC ให้ติดต่องานการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น) ที่มา: เว็บไซต์งานการศึกษา

Read more