ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 2565 – 2 ม.ค. 2566 ชั้นปีที่ 1 (ทุกสาขาวิชา) หมายเหตุ: เมื่อนำหน่วยกิตของ

Read more

กิจกรรมวัน pitching day : การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ชีววิทยา

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวัน pitching day การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ชีววิทยา โดย นักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนหนึ่งของรายวิชา Biocreative process and design (SCBI 428) ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย

Read more

[ประชาสัมพันธ์] Google classroom รายวิชา SCBI 122, SCBI 123 และ SCBI 125

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา SCBI 122, SCBI 123 และ SCBI 125 เข้า Google classroom ของแต่ละรายวิชาตามภาพด้านล่างนี้

Read more

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวัน pitching day (SCBI 428)

[ประชาสัมพันธ์] การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ชีววิทยา โดย นักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนหนึ่งของวิชา Biocreative process and design (SCBI 428) ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย 2564 เวลา 9.00-12.30

Read more

SCBI 301 Man and Environment

วทชว 301 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (3 หน่วยกิต — 3 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 0 ชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 6 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์) ประเภทวิชา ศึกษาทั่วไป (Science and Environment Literacy) ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ดร.ณัฐพล

Read more

SCBI 428 Biocreative Process and Design

วทชว 428 กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบทางชีววิทยา จำนวน 3 หน่วยกิต (3 ชม.บรรยายต่อสัปดาห์) ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ป๋วย, อ.สุพีชา คำอธิบายรายวิชา ระบุการค้นพบต้นตอของปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหา การออกแบบแนวคิดและแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค้นหาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสาธารณะ การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวิเคราะห์โอกาส เป้าหมาย

Read more