รายวิชาหลักสูตร

กิจกรรมวัน pitching day : การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ชีววิทยา

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวัน pitching day การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ชีววิทยา โดย นักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนหนึ่งของรายวิชา Biocreative process and design (SCBI 428)

ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย 2565 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้อง N516 ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และอีกหนึ่งช่องทาง Online ผ่านโปรแกรม WEBEX
Meeting number: 2642 329 4316
Password: scbi428

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m47cf5d7d9815e63baa6682c9f6b07821