SCBI 300 Special Problems in Biology

วทชว 300 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา (1 หน่วยกิตบรรยาย 1 หน่วยกิตปฏิบัติการ) เรียนภาคบรรยาย วันพุธ 11:30-12:20 รวม 15 ชั่วโมง แบบออนไลน์ และเรียนแบบปฏิบัติการ วันพุธ 13:30-16:20 รวม 45 ชั่วโมง

Read more

การจัดการเรียนการสอนในภาวะการระบาดของ COVID-19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการเปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่ และข้อปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ

Read more

SCBI 472 Seminar in Biology 2

วทชว 472 สัมมนาชีววิทยา 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี (บน) ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สัมมนาประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 (บน) ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

เยี่ยมชมสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน นำนักศึกษาในรายวิชา SCBI 520 Climate Change Biology เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในส่วนของกองประสานการการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) หรือ Climate Change Management and Coordination (CCMC) เมื่อวันพุธที่

Read more

SCBI 453 Coevolution

วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม (วิชาเลือก) หน่วยกิต 2 (2-0-4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ปีการศึกษา 2564-2565 ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ หมายเหตุ 1 11

Read more