SCBI 428 Biocreative Process and Design

วทชว 428 กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบทางชีววิทยา

จำนวน 3 หน่วยกิต (3 ชม.บรรยายต่อสัปดาห์)

ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ป๋วย, อ.สุพีชา

คำอธิบายรายวิชา

ระบุการค้นพบต้นตอของปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหา การออกแบบแนวคิดและแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค้นหาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสาธารณะ การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวิเคราะห์โอกาส เป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง ความคุ้มค่า วิถีชีวิต การประเมินตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพในการแข่งขัน มารยาทและการร่วมงานกับผู้อื่น การประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการคิดเพื่อการวิจัยและพัฒนา การออกแบบประสบการณ์ การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ แนวคิดและมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี การร่วมประเมินโครงการกลุ่ม

หมายเหตุ:

  • รายวิชาใหม่ในหลักสูตรฯ ฉบับ 2560-2564
  • เปิดสอนครั้งแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  • วิชาบังคับก่อน (Prerequisite): SCBI270, SCBI399, LAEN263

ปีการศึกษา 2566