Workshop

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ” Exploring the microbiota related to lignocellulosic biomass degradation for industrial biotechnological application ”

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชากร สมงาม (นักศึกษา ป.ตรี)

[ประชาสัมพันธ์] ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางสาวพิชชากร สมงาม ที่ได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 ที่มา : https://dpst-conference.ipst.ac.th/index.php/home/newsDetail/16

Read more

กิจกรรม Big Cleaning Day#2020 ภาควิชาชีววิทยา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2020 กิจกรรม Big Cleaning Day#2020 ภาควิชาชีววิทยา วันที่ 30 กรกฎาคม

Read more