รายวิชา

SCBI 440 Industrial Microbiology

คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานที่องค์การเภสัชกรรม รังสิต