SCBI 301 Man and Environment

วทชว 301 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (3 หน่วยกิต — 3 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 0 ชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 6 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์)

ประเภทวิชา ศึกษาทั่วไป (Science and Environment Literacy)

ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี เวลา 13:30-16:20 ห้อง R502 หรือออนไลน์ระหว่างการระบาดของโควิด-19

วันที่

หัวข้อ

ผู้สอน

12 ส.ค. 2564

วันแม่แห่งชาติ

19 ส.ค. 2564 1. ทักษะและทัศนคดิที่เอื้อต่อการเรียนรู้ปัญหาที่ซับซ้อน อ.ณัฐพล
26 ส.ค. 2564 2. แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อ.ณัฐพล
2 ก.ย. 2564 3. แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) อ.ณัฐพล
9 ก.ย. 2564 4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อ.ณัฐพล
16 ก.ย. 2564 5. จิตวิทยาพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม อ.ณัฐพล
23 ก.ย. 2564 6. ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมจากมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ อ.ณัฐพล
30 ก.ย. 2564 7. ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมจากกมุมมองด้านสังคมศาสตร์ อ.ณัฐพล
7 ต.ค. 2564

สอบกลางภาค

14 ต.ค. 2564 8. ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมจากมุมมองด้านมนุษยศาสตร์ อ.ณัฐพล
21 ต.ค. 2564 9. กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อ.ณัฐพล
28 ต.ค. 2564 10. กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ต่อ) อ.ณัฐพล
4 พ.ย. 2564 11. ทักษะการเท่าทันและสะท้อนความคิดในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อ.ณัฐพล
11 พ.ย. 2564 12. นักศึกษานำเสนอผลงาน อ.ณัฐพล
18 พ.ย. 2564 13. นักศึกษานำเสนอผลงาน (ต่อ) อ.ณัฐพล
25 พ.ย. 2564

สอบปลายภาค

หมายเหตุ: ศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลา 2 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง

เกณฑ์ประเมิน

การเก็บคะแนนและการสอบ

คะแนนเก็บ 50% สอบกลางภาค 20% สอบปลายภาค 20% เจตคติ 10%

 

การประเมินผลการเรียน (OSU)

ระดับผลการเรียน

Outstanding (O)

Satisfy (S)

Unsatisfied (U)

ช่วงคะแนน

80%-100%

50%-79%

0%-49%

ปีการศึกษา 2563

เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 1330-1620 ห้อง R-502 (หรือ Online ภายใต้สถานการณ์ COVID-19)

ข้อกำหนดพิเศษ: ให้นักศึกษาที่สนใจมาปฐมนิเทศในวันที่ 21 ม.ค. 2564 ก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเรียน (เพิ่มรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน) ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/sorrayut/posts/10159048087150428

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มุมมองและทักษะที่เอื้อต่อการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูง
Essential concepts in human-environment relationships; complexities of environmental is-sues; connection with Sustainable Development Goals (SDGs); relevant disciplinary approaches from natural sciences, social sciences, and humanities; attitudes and skills needed for social and environmental changemaking.

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO)

  1. อธิบายความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นหรือระดับโลก ที่ความเชื่อมโยงกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของตนเอง ผ่านมุมมองสาขาวิชาที่หลากหลายได้
  2. เลือกและเหนี่ยวนำตนเองให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่ตนสนใจได้
  3. เท่าทันและสะท้อนความคิด ความรู้สึก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ได้

หัวข้อการบรรยาย

วันที่ หัวข้อ ผู้สอน/หมายเหตุ
21 ม.ค. 2564 1. ทักษะและทัศนคดิที่เอื้อต่อการเรียนรู้ปัญหาที่ซับซ้อน อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
28 ม.ค. 2564 2. แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
4 ก.พ. 2564 3. แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
11 ก.พ. 2564 4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
18 ก.พ. 2564 5. จิตวิทยาพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
25 ก.พ. 2564 6. ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมจากมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
4 มี.ค. 2564 7. ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมจากกมุมมองด้านสังคมศาสตร์ อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
11 มี.ค. 2564 8. ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมจากมุมมองด้านมนุษยศาสตร์ อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
18 มี.ค. 2564 ไม่มีการเรียนการสอน (สัปดาห์สอบกลางภาค)
25 มี.ค. 2564 9. กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
1 เม.ย. 2564 10. กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ต่อ) อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
8 เม.ย. 2564 11. ทักษะการเท่าทันและสะท้อนความคิดในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
15 เม.ย. 2564 ไม่มีการเรียนการสอน (สงกรานต์)
22 เม.ย. 2564 12. นักศึกษานำเสนอผลงาน อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
29 เม.ย. 2564 13. นักศึกษานำเสนอผลงาน (ต่อ) อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
6 พ.ค. 2564 14. นักศึกษานำเสนอผลงาน (ต่อ) อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
13 พ.ค. 2564 15. สะท้อนการเรียนรู้ในภาพรวม อ.ณัฐพล อ.สรยุทธ อ.วิเศษ
20 พ.ค. 2564 ไม่มีการเรียนการสอน (สัปดาห์สอบปลายภาค)

การประเมินผลการเรียน (OSU)

ระดับผลการเรียน Outstanding (O) Satisfy (S) Unsatisfy (U)
ช่วงคะแนน 80%-100% 50%-79% 0%-49%

เอกสารประกอบ

  1. Cunningham, William P., and Cunningham, Mary A. (2020). Environmental Science: A Global Con-cern. 15th ed. Boston: McGraw-Hill.
  2. Wright, Richard T., and Boorse, Dorothy, F. (2016). Environmental Science: Toward A Sustainable Fu-ture. 13th ed. New Jersey: Pearson Education.