ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนปกติ

  • ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 2565 – 2 ม.ค. 2566

ชั้นปีที่ 1 (ทุกสาขาวิชา)

หมายเหตุ:

  1. เมื่อนำหน่วยกิตของ MUGE100 มานับรวมด้วยในตอนลงทะเบียนอีก 3 หน่วย ทำให้หน่วยกิตอาจรวมเป็น 24 หน่วยกิตได้ (21+3)
  2. นศ.อาจลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปรวมเป็น 5 หน่วยกิตได้ ซึ่งจะทำให้ลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ 22 นก. +3 นก.จาก MUGE100 เป็น 25 นก.ได้

ชั้นปีที่ 2 – 4 ภาควิชาชีววิทยา

 

หมายเหตุ

  1. รายวิชา SCBI300, SCBI499 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบพิสิฐวิธานเท่านั้น
  2. แผนการศึกษา http://biology.sc.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/SCBI_Study_Plan_2021c.pdf
  3. โครงสร้างหลักสูตร http://biology.sc.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/SCBI_Program_Structure_2021c.pdf

กิจกรรมแนะแนวการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (WebEx)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m4df0763a763062d7711ddaf85a4bfa0c

Monday, Dec 19, 2022 9:00 am | 3 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Meeting number: 2642 099 0451

Password: bio2022

  • บันทึกการแนะแนวการลงทะเบียน (YouTube): https://youtu.be/Vbld5Sr41Rk (23 นาที)

ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

  •  กรณีลงทะเบียนล่าช้า นศ.ปี 1-3 ปรับ 1000 บาท ภายใน 23 ม.ค. 2566 นศ.ปี 4 ปรับ 500 บาท ระหว่าง 3-9 ม.ค. 2566 และระหว่าง 10-23 ม.ค. 2566 ปรับเพิ่มวันละ 100 บาท
  • รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 MU_GE_Courses_2022