ทุนผู้ช่วยสอน

ทุนผู้ช่วยสอน หรือทุน Teaching Assistant ที่เรียกกันย่อๆว่า TA ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศเรื่อง “ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assitantship)” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 26 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2558

เงื่อนไขการสมัคร: ดูรายละเอียดตามประกาศ

ประเภทของผู้ช่วยสอน

 • ผู้ช่วยสอนรายเดือน
  • 7,940 บาท/เดือน ไม่เกิน 5 เดือนต่อภาคการศึกษา
 • ผู้ช่วยสอนรายชั่วโมง
  • หลักสูตรปกติ (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ)
   • วิชาปฏิบัติการ 250 บาท/ชั่วโมง (ดูรายละเอียดตามประกาศ)
  • หลักสูตรของโครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (SIM: Science Inter Mahidol)
   • วิชาปฎิบัติการ 350 บาท/ชั่วโมง (อัตราของรายเดือนปกติ +100 บาท)

จำนวนผู้ช่วยสอน

 • วิชาปฏิบัติการ TA 1 คนต่อนักศึกษา 20 คน

รายชื่อนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับทุนผู้ช่วยสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รายเดือน)

หมายเหตุ

 • อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรของ SIM ได้รับค่าสอน 600 บาท/ชั่วโมง
 • นักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอนรายเดือนแล้วไม่สามารถรับเงินซ้ำซ้อนได้ (มาช่วยคุมแล็บได้ แต่ไม่ได้เงินเพิ่ม) ผู้ช่วยสอนรายชั่วโมง สามารถมาช่วยสอนหลักสูตร SIM ได้ โดยเบิกค่าตอบแทนแยกกันกับการช่วยสอนหลักสูตรปกติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง