นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาไปต่างประเทศ 2558

โครงการแลกเปลี่ยน

  • นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นคัดเลือกโดยสวทช. ณ กรุงโตเกียวและเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2558

ทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ

  • น.ส.พิชชาภา นิ้มวัฒนสกุล เดินทางไป Department of Plant Science, The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 2 กันยายน – 3 ธันวาคม 2558 (ด้วยทุนพสวท.)
  • นายศุภณัฐ พ่วงพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการทุนแลกเปลี่ยนเดินทางไป University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
  • นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา MUSC-Root Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินสนับสนุนจาก Penn State-Root Lab เพื่อการศึกษาดูงานที่ The Pennsylvania State University, PA, USA ระหว่างวันที่ 1-16 มีนาคม 2558
  • นายเพิ่มคุณ เพิ่มศิริวิศาล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา นักศึกษาโครงการทุนเรียนดี ไปทำวิจัยระยะสั้นที่ The University of Sheffield (UK) ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. -28 ต.ค. 2558 (4 เดือน)
  • น.ส.ณัฐกานต์ ทองสุข นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 (ทุนเรียนดี) ได้รับทุนวิจัยระยะสั้น ไป Otto-von Guericke, University of Magdeburg ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 พฤษจิกายน 2558
  • น.ส.แพรวา ฉายวิจิตร เพื่อไป Crown Research Institute ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 1 ธันวาคม 2558
  • น.ส.ชนนิกานต์ หาญไพบูลย์ เพื่อไป Nagoya University เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2558
  • นายรวินทร์ศักดิ์ ภูมิธนนิเวศน์, น.ส.สุภารัตน์ กลิ่นสว่าง, นายสรธัญ จารุวาที และน.ส.พิชญสิณี จ่าแก้ว เพื่อไป International Rice Research Institute ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2558

The 1st Asian Undergraduate Summit: Leadership in a Complex World