ติด F ชีวะ ทำอย่างไรดี?

อัพเดท: การแก้ F ปีการศึกษา 2559-2560

(สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 การแก้ F มีกระบวนการเช่นเดียวกัน วันที่แน่นอนจะประกาศโดยงานการศึกษา)

นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาเป็น F ในปีการศึกษา 2557 (โดยเฉพาะรายวิชาของชั้นปีที่ 1) ดำเนินการได้ดังนี้

 1. การสอบแก้ตัว
 2. การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

หมายเหตุ: ผลการเรียนของภาคเรียนที่สอง จะประกาศผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558

การสอบแก้ตัว

Re-exam_Flow_20150525

ขั้นตอนการสอบแก้ตัว

 1. ขอหรือดาวน์โหลดใบคำร้องขอสอบแก้ตัวที่งานการศึกษา หรือทางเว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/sced
 2. ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวที่งานการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน 2558
 3. เข้าสอบแก้ตัวในวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด (ดูประกาศที่งานการศึกษา)

การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

Summer_Flow_20150525

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

 1. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนได้ที่งานการศึกษา หรือเว็บไซต์งานการศึกษา http://www.sc.mahidol.ac.th/sced
 2. ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 15-26 มิถุนายน 2558 และชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดให้เรียบร้อย
 3. เริ่มเรียนภาคฤดูร้อนในวันที่ 15 มิถุนายน 2558
  1. เปิดภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558
  2. การสอนสิ้นสุด วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
  3. สอบไล่ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2558
  4. ปิดภาคฤดูร้อน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558

หมายเหตุ

 • รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อนมากกว่า 15 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนได้เฉพาะผู้ที่ได้เกรด F ในปีการศึกษา 2557 (หากติด F มาจากปีการศึกษาอื่น ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน)
 • ผู้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวคือผู้มีเกรด F ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557 (หากติด F มาจากปีการศึกษาอื่น ไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัว)
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนเพื่อ re-grade ได้แก่ผู้มีผลการเรียนรวมต่ำกว่า 2.00
 • นักศึกษาที่พ้นสภาพแล้ว ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนหรือสอบแก้ตัว
 • การติดต่องานการศึกษา การเข้าสอบ เข้าเรียน ต้องแต่งกายชุดนักศึกษา

สถิติผลการเรียนเป็น F ปีการศึกษา 2554-2555

F_Students_per_Subject_20150525

หมายเหตุ: ยังไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่สอง เช่น SCBI 104 และ SCBI 122

กำหนดสอบแก้ตัว

วิชา วันที่สอบ เวลา สถานที่ อาจารย์ผู้ประสานงาน หมายเหตุ
SCBI 102 15 ก.ค. 2558 14:00-14:30 N500 อ.ณัฐพล สอบแก้ตัว
SCBI 104 15 ก.ค. 2558 13:00-13:30 N500 อ.ณัฐพล สอบแก้ตัว
SCBI 113 15 ก.ค. 2558 09:30-12:30 N500 อ.พหล สอบแก้ตัว
SCBI 121 15 ก.ค. 2558 09:30-12:30 N500 อ.พหล สอบแก้ตัว
SCBI 124 15 ก.ค. 2558 09:30-12:30 N500 อ.พหล สอบแก้ตัว
SCBI 114 15 ก.ค. 2558 09:30-12:30 N500 อ.ชลิตา และ อ.ปฐมพงศ์ สอบแก้ตัว
SCBI 115 15 ก.ค. 2558 09:30-12:30 N500 อ.ชลิตา และ อ.ปฐมพงศ์ สอบแก้ตัว
SCBI 117 15 ก.ค. 2558 09:30-12:30 N500 อ.ชลิตา และ อ.ปฐมพงศ์ สอบแก้ตัว
SCBI 116 - - - อ.ชลิตา และ อ.ปฐมพงศ์ เปิดภาคฤดูร้อน
SCBI 122 17 ก.ค. 2558 09:30-12:30 N500 อ.ศิรวิทย์ สอบแก้ตัว
SCBI 123 17 ก.ค. 2558 09:30-12:30 N500 อ.ศิรวิทย์ สอบแก้ตัว
SCBI 125 17 ก.ค. 2558 09:30-12:30 N500 อ.ศิรวิทย์ สอบแก้ตัว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง