นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา ทุน
58xxxxx นางสาวพาขวัญ พรเจิมกุล
58xxxxx นายกกุธภัณฑ บุหลัน
58xxxxx น.ส. พัชรินทร์ เทพจันดา
5836222 นายวรกันต์ แป้นสุข
5738665 Mr.LOBZANG WANGCHUK อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนTICA
5737543 นางสาวกมลนัทธ์ ห้องทองแดง อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 1 ปี
5737539 นายสรณะ จรรย์สืบศรี อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 1 ปี
5736475 นางสาวบุษยา ทันทวี อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 1 ปี
5636470 นายกอบบุญ แก้วพิลา อ.ประหยัด Env.Sci. พสวท.
5636469 นางสาววิภาวดี รัตนพงษ์ไชย อ.เมธา ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5636468 นายธนวัฒน์ เบอร์พันธ์ อ.ชูวงศ์ ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5636467 นางสาวปัฐมาพร สุขสนอง อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5636465 นายศราวุท คงสัตรา อ.เมธา -
5636464 นางสาวนวพร บัวพึ่ง อ.ประหยัด Env.Sci. ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5538609 Mr.STEPHEN KENDALL SLAUGHTER อ.ฟิลิบ -
5537351 นางสาวรติยากร สิงห์วิสุทธิ์ อ.สุรางค์ ทุนเสริมสร้างนักวิทย์ 2 ปี
5536218 นางสาวเมธิณี พิพัฒนา อ.สุรางค์ ทุนเรียนดี
5436062 นายภควัต ทวีปวรเดช อ.สมโภชน์ Ecology -
5436057 น.ส.มัณฑนา อับดูลเลาะฟากียะห์ อ.สุขศิริ Mol.Parasit. -
5436056 น.ส.นันทิชา รัตนะ อ.สมโภชน์ Ecology -
5436054 นายธนารักษ์ สงฆ์ประสิทธิ์ผล อ.พหล Env.Sci. -
5436050 นายพีรวิทย์ อินทร์ศวร อ.เจนจิต Ecology -
5337757 น.ส.จิรวดี ปิ่นเกษร อ.สังวรณ์ Mol.Ent เสริมสร้างนักวิทย์ (53-54)
5337756 น.ส.กมลวรรณ กฤตสัมพันธ์ อ.เอกชัย Mol.Ent เสริมสร้างนักวิทย์ (53-54)
5336657 น.ส.เกศญา ไหวดี อ.ปราณีต Env.Sci. ADB
5336656 น.ส.กุลรภัส นนท์สกุล อ.ประหยัด -
5336653 น.ส.ศศิธร อารอบ อ.วัชรีพร ADB

Biology_MSc_Students_2015

วิชาสัมมนาชีววิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (SCBI603/SCBI604/SCBI631/SCBI632/SCBI633/SCBI634 Seminars) Academic Year 2016-2017 Semester 2 Semester 1 Academic
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโทชีววิทยาสภาวะแวดล้อม วันเดือนปี,นักศึกษา,สถานที่และเวลา 30 June 2015,Sasithorn Arob, R401 0900 27 May 2015, Jirawadee Pinkesorn, R401
ที่,รหัสนักศึกษา,ชื่อ-นามสกุล,อาจารย์ที่ปรึกษา,สาขาวิชา,ทุน,หมายเหตุ 36,58xxxxx,นางสาวน้ำค้าง แซ่ลี้,,,, 37,58xxxxx,นายภัทรพล พรหมนันท์,,,, 35,5836123*,นางสาวพรพิรุณ หนูรุ้ง,อ.อรุณี,,คปก., 34,5836112*,นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่,อ.ปฐมพงษ์,,ทุนเรียนดี, 33,5836111*,นายเอกสิทธิ์ สอนโพธิ์,อ.ป๋วย,,สมัครทุนเสริมสร้างนักวิทย์, 32,5738744,นายภัทรพงษ์ พลเสน,อ.ปฐมพงษ์,,พสวท., 31,5738641,นางสาวพิชชาภรณ์
Biology Graduate Seminar every Wednesday at N506 from 0930-1100
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 1300-1630 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียน