การเลือกสาขาวิชา 2558

เมื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องได้รับการจัดเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ในชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะใช้เกรดเฉลี่ย และเกรดของแต่ละวิชาที่สำคัญ ประกอบอันดับการเลือกภาควิชาของนักศึกษาเป็นสำคัญ

เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าภาควิชา ปีการศึกษา 2558

ภาควิชา ประกาศรับ(คน) เกณฑ์ขั้นต่ำในการคัดเลือก
ภาควิชาเคมี 75 วิชาเคมี (SCCH 103 104 109) แต่ละตัวไม่ต่ำกว่าเกรด C
ภาควิชาชีววิทยา 60 เกรดเฉลี่ยวิชาชีววิทยาต่อไปนี้ SCBI 102 104 121 122 ไม่ต่ำกว่า 2.00
ภาควิชาฟิสิกส์ 30 วิชาฟิสิกส์ (SCPY 157 158 191) แต่ละตัวไม่ต่ำกว่า C วิชาคณิตศาสตร์ (SCMA 103 163) แต่ละตัวไม่ตำกว่า C
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 50 วิชาคณิตศาสตร์ (SCMA 103 163) แต่ละตัวไม่ต่ำกว่า C
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 50 เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00 และไม่ติด F ในรายวิชาคณิตศาสตร์และเคมี
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 20 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในสาขาเอก ปีการศึกษา 2558

  • 10 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการคัดเลือกภาควิชา
  • 13-17 กรกฎาคม 2558 รายงานตัวที่ภาควิชาที่ได้รับการคัดเลือก และส่งใบรายงานตัว หรือยื่นใบคำร้องขอย้ายภาควิชา
    • 29 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการย้ายภาควิชา (การย้ายภาควิชาจะสำเร็จเมื่อ ภาควิชาปลายทางมีที่ว่าง และนักศึกษาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของภาควิชา หรือได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
  • 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนและชำระเงินออนไลน์ (www.student.mahidol.ac.th/registration) หมายเหตุ: นักศึกษาทุนโครงการพิเศษเช่น พสวท. ทุนเรียนดี ฯลฯ ลงทะเบียนแต่ไม่ต้องชำระเงิน) พิมพ์ใบลงทะเบียนรายวิชา 1 ชุด แล้วทำสำเนา 3 ชุด ส่งให้งานการศึกษา และอ.ที่ปรึกษา
  • 17 สิงหาคม 2558 รายงานตัวเข้าภาควิชาในวันเปิดภาคเรียน

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2557

  • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ที่ปรึกษา)
  • รองคณบดีฝ่ายการศึกษา (ประธาน)
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา (รองประธาน)
  • อาจารย์ผู้แทนภาควิชา เจ้าหน้าที่งานการศึกษา (กรรมการ/เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผลการเลือกภาควิชา ปีการศึกษา 2557 (สำหรับเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558)

Major_Selection_20150622

ผลการพิจารณาเลือกภาควิชาในปีนี้พบว่า ภาควิชาเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพได้จำนวนนักศึกษาตามเป้าที่ตั้งไว้ ในขณะที่ภาควิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ได้น้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ส่วนภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้เกิดกว่าเป้าที่ตั้งไว้ เนื่องจากนักศึกษาส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าภาควิชาอื่นได้เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของภาควิชาต่างๆ

เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา ย้อนหลัง 10 ปี

MUBio_BSc_Students_20150622

พบว่าภาควิชาชีววิทยาได้นักศึกษาไม่ถึงเป้ามาเป็นเวลา 4 ปีที่ต่อเนื่องกัน และอาจต้องนำเข้าที่ประชุมภาควิชาเพื่อปรึกษาวิธีการเพื่อให้มีนักศึกษาเข้าภาควิชามากขึ้นตามเป้า หรือปรับเป้าให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่

ข้อมูล: การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ห้อง K101 เวลา 1400-1600

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง