หลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มม.-วมว.

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์มีแผนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โดยจะร่วมมือกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยนั้น คณะอนุกรรมการคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว. ได้ขอให้มีการจัดทำรายละเอียดศักยภาพและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ วมว. เพิ่มเติม ในการนี้งานการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา ผู้แทนภาควิชา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง K101 เวลา 0930-1200

เอกสารประกอบการประชุม

  • หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่องการจัดทำรายละเอียดศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  • ตารางเปรียบเทียบจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาเลือกเสรี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หลักสูตร วมว. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ภาควิชาชีววิทยา: มี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เป็นผู้แทนภาควิชาร่วมประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง