การอบรม AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1

การอบรม AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ (411) ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

 • Chavalit Wongse-Ek (AUN-QA Council, AUN-QA Expert and Assessor)
 • Email: chavalit.won@mahidol.ac.th, chavalit.won@gmail.com

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาผู้เข้าร่วมอบรม

 1. อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา (ประธานหลักสูตร วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา)
 2. รศ.ดร.อรุณี อหันทริก (เลขาหลักสูตร วิทยศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา)

เอกสารประกอบการอบรม

 • รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (64 คน)
 • Draft AUN-QA Criteria for Programme Level 2016
 • Interpretation of Criteria 1-5 for writing SAR
 • Action verbs for creating learning outcomes (Bloom’s Revised Taxonomy)
 • Creating Learning Outcomes
 • BBA Student Skill Matrix
 • นโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-2561