SCBI 472 Seminar in Biology 2

วทชว 472 สัมมนาชีววิทยา 2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

(บน) ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สัมมนาประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563

(บน) ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) สังเกตุกล้องวีดิโอทางด้านขวามือหน้าห้องสัมมนา ที่จะบันทึกวีดิโอนักศึกษา (ถ้าต้องการ) เพื่อให้ตัวนักศึกษาเองนำกลับไปดูและศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

เกณฑ์ในการพิจารณา

1. ด้านทักษะ
– การสื่อความหลายของสไลด์
– ความถูกต้องของสไลด์
– การพูดและบุคลิก
– การจัดการคำถาม
2. ด้านความรู้
– ความเข้าใจเนื้อหา
– ที่มา ความสำคัญ และการนำไปใช้
– การคัดกรองข้อมูล
– การตอบคำถาม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

  • Google Drive Folder รวมเปเปอร์หลักที่นักศึกษาใช้สัมมนา (เผยแพร่ภายในภาควิชา)