รายวิชา

รายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (หลักสูตรไทย) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาชีววิทยา

 • ภาคเรียนที่ 1
 • ภาคเรียนที่ 2
  SCBI 220 Ethics for Life
  SCBI 230 Diversity in the Living World

จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาอื่น ๆ

 • ภาคเรียนที่ 1
  SCBT 201 Biotechnology and Society
  SCBT 355 Food Safety
  SCPL 285 Plants and People
  SCPL 392 Science Communication
  SCPY 173 Nanotechnology Concept
  SCPY 255 The Science of Music
  SCPY 353 Local Science
 • ภาคเรียนที่ 2
  SCBT 205 Science of Health and Beauty
  SCBT 339 Principles of Quality Control and Quality Assurance
  SCPY 261 Introduction to Astronomy
  SCPY 280 Geoscience and the Environment

จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์

 • ภาคเรียนที่ 1
  SCGE 240 Plant Science Innovation-Driven Entrepreneurship
 • ภาคเรียนที่ 2
  SCGE 110 Chemistry and Modern Lifestyle
  SCGE 111 Molecular Gastronomy