SCGE 122 Bioscience and a Good Life

ตารางสอนวิชา วทศท 122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี (SCGE 122 Bioscience and a Good Life) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564

สำหรับนักศึกษา PY, DT, VS

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563