การจัดการเรียนการสอนในภาวะการระบาดของ COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์ งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายรวมหรือกลุ่มย่อยที่ใกล้ชิดกันมาก ๆ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และติดไวรัสโคโรน่าต้นเหตุของโรค COVID-19 ดังประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

ประกาศหน้าที่ 1 จาก 2

ประกาศหน้าที่ 2 จาก 2

ทั้งนี้หากบุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง มีข้อข้องใจ สามารถสอบถามได้ที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143

พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563

การเข้าทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาชีววิทยา ในช่วงภาวะการระบาด COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง