การจัดการเรียนการสอนในภาวะการระบาดของ COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์ งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายรวมหรือกลุ่มย่อยที่ใกล้ชิดกันมาก ๆ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และติดไวรัสโคโรน่าต้นเหตุของโรค COVID-19 ดังประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

ประกาศหน้าที่ 1 จาก 2

ประกาศหน้าที่ 2 จาก 2

ทั้งนี้หากบุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง มีข้อข้องใจ สามารถสอบถามได้ที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143