การจัดการเรียนการสอนในภาวะการระบาดของ COVID-19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการเปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่ และข้อปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายรวมหรือกลุ่มย่อยที่ใกล้ชิดกันมาก ๆ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และติดไวรัสโคโรน่าต้นเหตุของโรค COVID-19 ดังประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

ประกาศหน้าที่ 1 จาก 2

ประกาศหน้าที่ 2 จาก 2

ทั้งนี้หากบุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง มีข้อข้องใจ สามารถสอบถามได้ที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143

พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563

การเข้าทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาชีววิทยา ในช่วงภาวะการระบาด COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรไทย ไปเป็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 และคณะวิทยาศาสตร์ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 สำหรับนักศึกษาของคณะฯ ไปเป็นวันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2563 ด้วยเช่นกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ไปเป็นวันที่ 18 มกราคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษา และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และทุกวิทยาเขตในต่างจังหวัด (ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563)

ประกาศคณะวิทย์ 30 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ การเข้าออกอาคารคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563