รายวิชาหลักสูตร

SCGE 120 Good Life and Happy Living

Course Syllabus : SCGE 120 Good Life and Happy Living

ตารางสอนวิชา วทศท 120 ชีวิตดีมีสุข (SCGE 120 Good Life, Happy Living) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564

กลุ่มนักศึกษา PTOT, KAAG, RAER

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์