การสอบซ่อมวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2558-2559

การสอบแก้ตัววิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการรวม MDL-1 และ MDL-2 0900-1000 สอบแก้ตัววิชา วทชว 102 1100-1200 สอบแก้ตัววิชา วทชว

Read more

รายชื่อและที่นั่งสอบแก้ตัว SCBI 104

รายชื่อและที่นั่งสอบแก้ตัววิชา วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ปีการศึกษา 2558-2559 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 1100-1200 ห้อง MDL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท เลขที่นั่งสอบ

Read more

รายชื่อและที่นั่งสอบแก้ตัว SCBI 102

รายชื่อนักศึกษาและที่นั่งสอบแก้ตัววิชา วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ปีการศึกษา 2558-2559 สอบวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 0900-1000 ห้อง MDL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ม.มหิดล

Read more

ตารางผู้สอนวิชา SCBI 115 /SCBI 117 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางผู้สอนวิชา  SCBI 115 /SCBI 117 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ลำดับ หัวข้อ วันจันทร์ และ อังคาร เวลา 12.30 -15.20 น. ห้อง B 401 1 Diversity

Read more

ตารางผู้สอนวิชา SCBI 114 /SCBI 116 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางผู้สอนวิชา  SCBI 114 /SCBI 116 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ลำดับ  หัวข้อ วันจันทร์ และ อังคาร  เวลา 09.00 -11.50 น. ห้อง B 401 1

Read more

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559

อัพเดท: แก้ F ปีการศึกษา 2559-2560 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559 เปิดภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เรียนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่

Read more

ขั้นตอนการรายงานผลการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558-2559

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ภาควิชาชีววิทยา ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนเป็น F (Fail) หรือ I (Incomplete) ให้ระบุในช่องหมายเหตุ เช่น ขาดสอบ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ลาออก ด้วยเป็นต้น สรุปความถี่ของเกรดต่าง ๆ A, B+, B, C+,

Read more

สอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558-2559

กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการสอบกลางภาคปลาย ไว้ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 วิชาชีววิทยา วิชาบรรยาย (SCBI 122, 123, 125) สอบวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม

Read more

กำหนดสอบปลายภาค วิชาชีววิทยา

กำหนดการ กำหนดให้อาจารย์ส่งเกรดให้งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ eStudents ประมาณวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าประเมิน eEvaluation จะทราบผลการเรียนในภายหลัง

Read more

คะแนนสอบกลางภาควิชาชีววิทยา

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสอบกลางภาค วิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read more

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางสอบกลางภาค (midterm examination) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   การสอบกลางภาควิชาชีววิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตรงกับวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

Read more