ขั้นตอนการรายงานผลการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558-2559

MUSC_Grade_Report_Procedure_20160519_Page_2sm

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ภาควิชาชีววิทยา

  • ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนเป็น F (Fail) หรือ I (Incomplete) ให้ระบุในช่องหมายเหตุ เช่น ขาดสอบ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ลาออก ด้วยเป็นต้น
  • สรุปความถี่ของเกรดต่าง ๆ A, B+, B, C+, C, D+, D, F แยกเป็นกลุ่มนักศึกษา
  • แนบกราฟแสดงการกระจายของคะแนน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง