ตารางผู้สอนวิชา SCBI 114 /SCBI 116 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางผู้สอนวิชา  SCBI 114 /SCBI 116 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ลำดับ  หัวข้อ

วันจันทร์ และ อังคาร 

เวลา 09.00 -11.50 น. ห้อง B 401

1 Introduction : Cell
Chemistry of life, Biological membranes
Cellular organization / Tissue & Organs
13,14,20,21 มิ.ย. (12 ช.ม.) อ. ธีราพร
2 Energy in living system :
Energy of life & Nutrition
Respiration & Photosynthesis
13,14,20,21 มิ.ย. (12 ช.ม.) อ. ธีราพร
3 Genetics :    
Chromosomes & cell division
Principles of heredity,
DNA, RNA, protein synthesis
Gene regulation
27,28 มิ.ย., 4 ก.ค. (9 ช.ม.) อ. สุขศิริ
4 Evolution & Behavior :
Population genetics
Speciation
Human evolution
Behavior
5,11,12 ก.ค. (9 ช.ม.) อ. สังวรณ์
5 Ecology & Environment Component :
Ecology – Introduction
Population & Community
Human ecology
Pollution in the ecosystem
20(ชดเชย 18),25,26 ก.ค. (9 ช.ม.) อ. ณัฐพล
รวม 39 ชั่วโมง
วันสอบ : วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -12.00 ห้อง B 401
เกณฑ์การออกข้อสอบ
ข้อสอบข้อละ 1 คะแนน หัวข้อ 1+2 = 30 ข้อ , หัวข้อ 3 = 23 ข้อ, หัวข้อ 4 = 23 ข้อ , หัวข้อ 5 = 24 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัยทั้งหมด หรือ ปรนัย2/3 ต่อ จับคู่ หรือเติมคำ 1/3 และปรนัยให้มีตัวเลือก 4 ตัว (1 2 3 4)
กำหนดส่งข้อสอบพร้อมเฉลยภายในวันจันทร์ที่  25 ก.ค. 2559 ที่คุณภัคจิรา ห้องธุรการ
ผู้ประสานงาน
ร.ศ. อรุณี อหันทริก arunee.aha@mahidol.ac.th โทร  02-201-5380
ผ.ศ. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ wachareeporn.tri@mahidol.ac.th โทร 02-20153-80