กำหนดสอบปลายภาค วิชาชีววิทยา

PR_Final_Exam_Biology_2015

กำหนดการ

  • กำหนดให้อาจารย์ส่งเกรดให้งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559
  • ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ eStudents ประมาณวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
    • นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าประเมิน eEvaluation จะทราบผลการเรียนในภายหลัง